تعدادبازيكنانراكممیكنيم اما كيفيت را باال ميبريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حضــور روي نيمكــت مربيگــري صنعــت نفــت آبــادان را بايــد يكي از ســختترين آزمونهاي مربيگري فراز كمالوند دانست. كمالوندي كه سالها در فوتبال تبريز فعاليت كرده و حاال به تيمي جنوبي آمده كه هوادارانش تعصب زيادي روي آن دارند. او كه بيشــتر از هركســي بــه حساســيت كارش در آبــادان واقف اســت، در اين رابطه ميگويد: «ظرفيت انساني، هواداران پر شــور و فراوان باعث شــد تا تصميم بگيرم به پيشنهاد صنعت نفت پاســخ مثبت دهم و اين تيم را براي هفدهمين دوره ليگ برتر انتخاب كنم.»

او با اشاره به اينكه قرارداد 20 بازيكن اين تيم به پايان رســيده، ميگويد: «اين مساله كار را ســخت ميكند. با سه چهار نفر از اين بازيكنان وارد مذاكره شــديم و حتي قبول كرديم قرارداد آنها را تا بيست درصد افزايش دهيم اما آنها اين مســاله را قبول نكردند و خواسته بيشتري داشتند كه از آنهــا عذرخواهي كرديــم. اگر اين نفرات تحت قرارداد بودند كار راحت تري داشتيم.» فراز كمالوند درباره اينكه فصل گذشــته هواداران عليه باشگاه بودند، اين طور توضيح ميدهــد: «هواداران آباداني خيلي به فوتبال عاقه دارند، آنها دوســت دارنــد تيمشــان نتيجه بگيــرد. اگر تيم فوتبال بازي كند و نتيجه بگيرد مشكلي به وجود نميآيد. اين مساله مشكلي براي ما ندارد، مشكل اصلي ما نبود امكانات است كه سطح بسيار پاييني دارد.»

او در انتقــاد از زمين تمرين صنعت نفت ميگويد: «وقتي زميني نيســت چه كاري بايد انجام دهيــم. يك زمين به نام پيروز در آبادان وجود دارد كه ســال قبل سه چهار تيم از آن استفاده ميكردند كه امسال قول گرفتيم ديگر اين اتفاق نيفتد. از لحاظ امكانات سخت افزار شرايط مثل ليگ برتر نيست. هر چقدر هوادار داريم در ســخت افزار دچار مشكل هستيم. زمين مناسب، ويدئو پروژكتور، سالن كنفرانس ...و نداريــم. تيــم ليگ برتري اســت اما امكاناتش در سطح ليگ دسته اول است. براي شــهري كه زادگاه فوتبال بوده و در گذشــته زماني 7-6 نماينده در تيم ملي داشــته نبايد وضعيتش اينطور باشد. كار كردن در اين شرايط خيلي سخت است.»

كمالوند درباره بازيكناني كه جذب كرده، تأكيد ميكنــد: «بودجه تيم ما با ســال قبل فرقي نكرده و تقريبا بين 10 تا 15 درصد افزايش بودجه داشتهايم. در اين شــرايط فكر كرديم تا ببينيم چطور ميشود تيم قدرتمندي را بست. تصميم گرفتيــم بازيكنــان كمتــري بخريم اما كيفيت اين نفرات را بــاال ببريم. به جاي اينكه 25-24 بازيكن جذب كنيم تيم را با 18-17 بازيكن ببنديــم و به جاي آن نفرات با كيفيت تري را جذب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.