فوالد از امروز آزمايش فني ميگيرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با انتخاب سيروس پورموسوي بهعنوان سرمربي جديد فوالد خوزستان، اين تيم جنوبي براي ليگ هفدهم آماده خواهد شــد. طبق برنامه اعام شــده قرار است زمين تمرين فوالد از سهشــنبه(امروز) شاهد برگزاري تمرينات انتخابي براي بازيكنان جوان خصوصا اعضاي تيمهاي اميد و جوانان فوالد خوزســتان و تيم دســته دومي فوالدنوين اهواز باشد. اين تمرينات به مدت سه روز ادامه خواهد يافت و نفراتي كه مورد تأييد پورموسوي قرار بگيرند، فرصت حضور در تمرينات تيم اصلي فوالد خوزستان را پيدا خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.