هر امتياز، 245 ميليون

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اينطــور كه ســايت ســازمان ليگ ادعا كرده، اســتقالل پرهزينهترين تيم در ليگ شــانزدهم بــود. تيمي كه در ابتداي فصــل با گشادهدســتي به بازار نقــل و انتقاالت رفــت و بازيكناني را جذب كرد كه بــه كارش نيامدند و خيليهايشــان در نيمفصل از استقالل جدا شدند. همين باعث شد استقالل از نظر اثربخشي هزينه، سومين تيم بد ليگ امسال لقب بگيرد. پرسپوليس، ذوبآهن، تراكتورسازي و سپاهان هم تيمهاي پرهزينهاي بودند و جالب اينكه تركيب 5 تيم باالي جدول ليگ با 5 تيم پرهزينه ليگ يكســان اســت؛ فقط ترتيب آنها فرق ميكند و اين نشــان ميدهد هر تيمي كه نتيجه گرفته، خوب خرج كرده اســت. حضور تراكتورســازي در جمع پرهزينهترين تيمهاي ليگ امســال از همه جالبتر اســت. تيمي كه با وجود داشتن 12 بازيكن سرباز، باز هم گران بسته شد اما نتيجه دلخواهش را نگرفت. دومين تيم پر هزينه اين فصل، پرسپوليس بود كه با توجه به نتيجهگيري عالياش، از نظر اثربخشي هزينهها در رده هفتم قــرار ميگيرد. قطعا اگر گولچ و اوكراينيها نبودند، اين تيم از نظر اثربخشي هزينه از يك تيم متوسط تبديل به يك تيم خوب ميشــد. بدترين تيم از نظر اثربخشــي هزينه، ماشينســازي بود كه حتي با جــذب تيموريان، صادقيان، نصرتي و دروازهبان مطرح خارجياش ســقوط كرد. پس از ماشينسازي، سايپا ضعيفترين عملكرد را در مديريت هزينه داشت. اين تيم براي باالنشــيني بسته شده بود و در نيمفصل هم با جذب خلعتبري، لك، پورقاز و كالنتري خود را بهعنوان يكي از تيمهاي گران ليگ معرفي كرد و با خوششانســي در ليگ برتر ماند. سه تيم كم هزينه ليگ شانزدهم، دقيقا ســه تيمي هســتند كه با توجه به هزينهشان، بيشترين امتيــاز را گرفتنــد. نفت تهران، صبا و ســياهجامگان كه البته صبا سرنوشــت متفاوتي داشــت و اگر چه به نسبت هزينههايــش خوب امتياز جمع كرده بود اما در ليگ برتر نماند. حال آنكه ســياهجامگان كه كمهزينهترين تيم ليگ بود، مانــد و نفت نه تنها در ميانه جدول قرار گرفت، بلكه فاتح جام حذفي هم شــد. حاال پرســش اين است كه در ليگ برتر، هر امتياز چقدر ميارزد؟ بررســيها نشــان ميدهد كه در ليگ شــانزدهم، تيمها براي هر امتياز حدود 245 ميليون تومان هزينه كردند. اين يعني اگر تيمي قهرماني ميخواهــد، با تكيه بــه تجربهاي كه 60 امتيــاز را براي قهرمانــي كافي ميداند، بيش از 15 ميليارد تومان هزينه غيرمنطقي است. يا اگر تيمي سهميه ليگ قهرمانان را ميخواهد، براي 50 امتيازي كــه الزم دارد بايد حدود 12 ميليارد هزينه كند امــا تيمي كه صرفا بقا بخواهد، بايد دســتكم 30 امتياز بگيرد و حدود 7 ميليارد تومان هم هزينه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.