آبيهاي قرمزپوش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

عجيبتر از استقالل قرمزپوش، تصويري ديدهايد؟ تصويري كه اگر مال امروز بود، حتما لقب فتوشاپي به آن ميبستند اما اين تصوير عجيب را سالها پيش از زاده شدن فتوشاپ، تاريخ در خود ثبت كرده است. اتفاقي نادر بود كه هرگز تكرار نشد و بعد از اين هم بعيد است كه استقالليها را با پيراهن قرمز رنگ در زميــن فوتبال ببينيم. آنها اما بازي كردن با پيراهنهاي قرمز را يك بار تجربه كردهاند؛ در سال 1349 در روزي كه استقالل - كه آن روزها تاج خوانده ميشد - ميهمان تيم تاج اهواز بود و از آنجا كه ميزبان در آن مســابقه با لباس آبي در زمين مسابقه حاضر شــد، استقالليها با پيراهن قرمز به ميدان رفتند. در تصوير، ايستاده از راست، كارو حقورديان، مسعود معيني، مهدي لواساني، حسين فرزامي، زندهياد ناصر حجازي و عليرضا حاجقاســم و نشســته از چپ، زنده ياد غالمحســين مظلومي، مهدي حاجمحمد، زندهياد منصور پورحيدري، پرويز قليچخاني و جواد قراب ديده ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.