حمله نژادپرستانه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

رفتارهاي نژادپرستانه روسها را نه امانوئل فريمپونگ از ياد برده، نه يحيي توره و روبرتو كارلوس. آنها اما تنها بازيكناني نبودند كه به خاطر ســياه بودنشــان، توهين شنيدند. دني ولبك و ساموئل اتوئو به خاطر رنگ پوستشان به ميمون تشبيه شــدند، ريو فرديناند در اعتراض به توهينهاي نژادپرستانه به برادرش آنتون فرياد سر داد و بعد هم به خاطر توهين جان تري به خودش، از كاپيتان چلسي شكايت كرد. مونتاري، بالوتلي و اورتون لوئيس هم هرگز از توهينهاي نژادپرســتانه در امان نبودند و حاال نوبت فوق ســتاره تيم بســكتبال كليولند كاواليرز است كه از نژادپرستي هموطنانش گله كند. نژادپرستهاي آمريكايي البته شــيوه تازهاي را براي توهين به لبران جيمــز برگزيدند. آنها به خانه 21 ميليون دالري اين بازيكن در لسآنجلس هجوم بردند و اگر چه به او آســيبي نرســاندند اما طبق گفته پليس اين شــهر، چند نقاشي نژادپرستانه روي ديوار خانه جيمز كشــيدند. اتفاقي كه لبران جيمز با دلخوري دربارهاش گفته: «در حالي كه يكي از بزرگترين رويدادهاي ورزشي جهان يعني فينال ليگ بسكتبال آمريكا در حال برگزاري است، باز هم نژادپرستي در آمريكا ديده ميشود. البته خوشــبختانه خانواده من در امنيت هســتند و اين مهمترين مساله براي من اســت اما چنين رفتارهاي غيردوستانهاي نشان ميدهد كه نژادپرستي هميشه قســمتي از جهان ما و آمريكاســت. اصال اهميتي ندارد كه چقدر پول داريد، چقدر معروف هســتيد يا چند نفر از شما الهام ميگيرند. همين كه در آمريكا سياهپوست باشيد، كارتان بسيار سخت است. راه بسياري در پيش داريم تا همه مردم به افراد سياه و سفيد به يك چشم نگاه كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.