نيمهتعطيل

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

امروز را شبكه ورزش به خودش استراحت داده. حتي از جام جهاني جوانان خبري نيســت و براي تماشاي بازي نيمهنهايي اين رقابتها، بايد تا پنجشــنبه منتظر بمانيم. از ديگر رشــتهها هم قرار نيســت مســابقهاي روي آنتن برود. شبكه ســه اما بازي دوستانه دانمارك و آلمان را ساعت 23:15 پخش ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.