منصوريان: زمانی از صبح تا شب مصاحبه کند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

عليرضا منصوريان ســرمربي اســتقالل بعداز جلســه بــا مديرعامل اين تيــم اينطور حــرف زده اســت: «پيرامون جــذب بازيكن در كمپهاي پيش از فصل نشســتي داشتيم هرچند كه اين نشســت 3 ماه پيش هم برگزار شده بود چون درگير ليگ قهرمانان بوديم ناچار به حفظ فضاي تيم بوديم. من فهرست خريد را به آقاي افتخاري دادم و جذب دو بازيكن جوان و سه ســتاره را در دســتور كار قرار داديم. سه، چهار بازيكن بينالمللي و ســتاره را هم مدنظر داريم. براي اينكه از ليــگ هفدهم كارمان را با پيروزي شــروع كنيم و مشكلي نداشته باشيم مطمئن باشــيد نياز به جذب چند ستاره داريم كه بتوانيم با قــدرت كار را آغاز كنيم. اميدوارم استرس فصل گذشته را نداشته باشيم و از اول فصل بتوانيم با قدرت به كارمان ادامه دهيم.»

او حرفهايش را اينطــور ادامه ميدهد: «گمانهزنيها زياد است، از بيشتر بازيكناني كه من در فهرست گذاشتم شــناخت كافي دارم. مســائل مالي به من ارتباطي ندارد و به باشگاه مربوط ميشــود. ما در كميته تعيين وضعيت بازيكنان در فيفا مشــكلي نداريم و به بازيكني بدهكار نيســتيم. مــا تنها يك طلبــكار به نام پروپژيچ داريم. من او را ميخواســتم اما ايشان بدون اينكه اطالع بدهد ايــران را ترك كرد. ما هيچ مشــكلي بــراي جذب بازيكــن خارجي نداريم و پنجره براي ما باز اســت. من دوستان نزديكي در فيفا دارم كه با توجه به اطالعاتي كه از آنها گرفتم ما هيچ مشكلي نخواهيم داشت.» منصوريان اشــارهاي به وضعيت ميثم مجيدي دارد: «ميثــم مجيدي كه صحبت از شــكايت اوســت تابع قرارداد فدراسيون است. ما در فيفا مشكلي نداريم و انشاءا... در ايران هم مشكلي نخواهيم داشت.»

او در باره اضافه شدن دستيار به مجموعه كادر فني معتقد اســت:«بايدي بــراي اضافه شــدن دســتيار خارجي وجود نــدارد، من با مديرعامل باشگاه در يك فضاي بسيار دوستانه صحبت كــردم، با توجه به اينكه بدنســاز ما به دليل مشــكالت خانوادگي ايران را ترك كرد و اعالم كرد نميتواند برگردد ما جاي يك بدنساز را خالي گذاشــتيم. ما مسيري كه در بدنسازي تيممان به جز بازي العين طی كرديم مســير درستي بود. بدنسازي ميخواهيم كه با شرايط ما همخواني داشــته باشــد و چه كسي بهتر از مك درموت؛ ايشــان هم بهعنوان دستيار و هم بهعنوان بدنساز به كادر فني ما اضافه ميشوند. ايشان دوســتي خوبي با كادرفني ما دارند و از حضور او اســتقبال ميكنيم. باز هم ميگويم كه من در دوران مربيگريام هيچ وقت دستيار تحميلي و بازيكن انتخاب نكردهام و اين بار هم اين اتفاق نخواهد افتاد.»

ســرمربي اســتقالل در خصــوص صحبتهايــش در باره مديــران قبلي اينطور توضيح ميدهد: «من هيچ انتقادي به مديران ســابق نكردم. من گفتم فضايي كــه امروز در استقالل اســت در زمان مديران سابق هم بوده و آنها هيچ وقت در اين بــاره حرفي نميزدند. مطمئنا آقاي فتحا...زاده، افشــارزاده، قريب و آقــاي اوليايي حرفهاي نگفتهاي در دلشــان اســت. هواداران واقعي ما باعث شــدند كه من شرايط استقالل را در نيمفصل دوم تغيير دهم و دســت آنها را ميبوســم. من دست كسي كه قلبش براي اســتقالل ميتپد را ميبوسم و او هوادار واقعي اســت.» منصوريان بازي با العين را فراموش نميكند: «من فكر ميكنم از اتفاق بازي با العين هم پيامدهاي منفي داشتم و هم مثبت. بازيكنان ما بسيار آسيب روحي خوردند و فشار زيادي را تحمل كردند ولي پيامد مثبت آن اين اســت كه من از بازي با العين براي 20 ســال آينده مربيگريام درس گرفتم. اگر بعد از بازي با ســپاهان عزمم جزم بود كه شــرايط را برگردانم، بعد از بازي با العين هم با خودمان عهد بستيم كه اين نتيجه را جبران كنيم. روزي كه به اســتقالل آمدم تمام دوستانم اين روزها را به مــن توصيه كرده بودند و من با عشــق به استقالل آمدم و تمام تالشــم را براي موفقيت اين تيم ميكنم. مطمئنا ســال ۶9 را محكمتر قدم برمــي داريم و به آن چيزي كه خواســته مان اســت ميرسيم.» ســرمربي استقالل به اظهارات حســن زماني اينطور واكنش نشــان ميدهد: «من زماني را نميشناســم. من فقط افتخاري را ميشناســم. زماني هم ميتواند از صبح تا شب مصاحبه كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.