پروین: از حاال باید غصه سایپا را هم بخوریم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

علي پروين اســطوره پرســپوليس يكــي از حاضريــن در مراســم معارفه علي دايي ســرمربي جديد ســايپا بود. علي پروين در حاشــيه مراســم معارفه علي دايي بهعنوان ســرمربي تيم سايپا، اظهار داشــت: «اول بايد بــه خودمان تســليت بگويم! ما غصه پرسپوليس را ميخورديم، حاال بايد غصه تيم ســايپا را هم بخوريم! اميدوارم تيم سايپا مثل پارسال نباشد و نتيجه بگيرد.» وي ادامه داد: «آقاي درويش مديرعامل باشــگاه سايپا با من تماس گرفت و گفت كه سر تمرين ما ميآيي؟ كه من هم آمدم. در اينجا دايي و فركي را ديدم. افشــارزاده هم رييــس همه به حســاب ميآيد و خدمات زيادي به ورزش كرده است.»

پيشكسوت باشگاه پرسپوليس پس از مواجه شدن با سوال خبرنگاري مبني بر گاليههاي برانكو از باشگاه پرسپوليس، گفت: «برانكو به هر حال يك چيزي گفته است. شما خبرنگاران دنبال اين هستيد كه ببينيــد اين چه ميگويــد و آن چه ميگويــد كه يك چيزي بــراي خودتان بهدســت بياوريد. بنده خدا آقاي طاهري يك تنه ميجنگد. او هــم به دنبال پول است و هم باشگاه را اداره ميكند.»

پروين به انتقاد از وضعيت موجود در باشگاههاي ايراني پرداخت و تصريح كــرد: «وزارت ورزشوجوانان بايد يك كمكي به پرسپوليس بكند. البته نه فقط به پرسپوليس، بلكه به همه باشگاهها.»

وي با اشــاره بــه بحثهاي مطرح شــده در مورد بازگشــتش به باشــگاه پرسپوليس بهعنوان عضو هيات مديره، خاطرنشان كرد: «بدن من ديگر كشش اين چيزها را ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.