نعمتي: آخرهفته با پرسپولیس امضا ميكنم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ســيامك نعمتي هافبك پيكان اعالم كرد تا آخر هفته جــاري قرارداد خود را با سرخپوشان پايتخت امضا ميكند. نعمتي درباره وضعيت مذاكرات خود با پرسپوليس اظهار داشــت: «من چند پيشــنهاد از تيمهاي تهراني و شهرســتاني داشــتم. البته پيكان نيز تمايل داشــت قرارداد من را تمديد كند تا اينكه با پيشــنهاد پرســپوليس رو به رو شــدم.» وي ادامه داد: «به دنبال پيشــرفت در فوتبال هســتم و دوست دارم به تيم ملي راه پيدا كنم به همين دليل وقتي پيشــنهاد پرسپوليس به دستم رسيد، مذاكــره با ديگر تيمهــا را متوقف كردم. البته اين روزها شــايعاتي نيــز وجود دارد و ميگويند من بر ســر مســائل مالي با پرسپوليس به مشــكل خوردهام در حالي كه اينطور نيست.» هافبك فصل گذشته تيم فوتبال پيكان افزود: «در اولين جلسهاي كه با پرسپوليس داشتم پيشنهاد مطرح شد و در جلسه دوم نيز مسائل ديگري مورد بررس قرار گرفت اما در هر دو جلسه صحبتي درباره مسائل مالي نداشتيم. اگر در جلسه دوم قرارداد من با پرســپوليس منعقد نشد دليلش عدم حضور آقاي طاهري در جلسه بود. حاال قرار است آخر هفته جلسهاي در حضور آقاي طاهري برگزار شود و من قراردادم را با پرسپوليس به امضا برسانم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.