شجاعیان را به استقالل بدهید

درخواست رسمي آبيها از گسترش فوالد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

باشگاه استقالل با ارسال نامهاي به باشگاه گســترش فوالد خواهان به خدمت گرفتن داريوش شجاعيان شد. اســتقالل كه پيش از اين در مقاطع مختلف خواهان جذبداريوششــجاعيانشدهبود،عصرديروز(سهشنبه)باارسالنامهايبهباشگاه گسترشفوالدرسمااينموضوعرامطرحكردوتمايلخودبهجذباينبازيكنراابراز داشت.باشگاهاستقاللدرايننامهكهبهامضايسيدرضاافتخاري،مديرعاملباشگاه رسيده،خواستارصدوررضايتنامهداريوششجاعيانبرايحضوردرجمعآبيپوشان تهراني شده است. فصل گذشته رقم قرارداد داريوش شجاعيان با تيم گسترش فوالد 500 ميليون تومان بود اما براي ليگ هفدهم به 850 ميليون تومان رســيده اســت. شجاعيانهنوزدوفصلديگرنيزباباشگاهگسترشفوالدقراردادداردوهنوزمشخص نيستكهاينباشگاهباجداييهافبكخودموافقتخواهدكردياخير.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.