ایران به عضویت رسمي فدراسیون جهاني اسبدواني درآمد

در مجمع عمومي فدراسیون جهاني تصویب شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

با پيگيريهاي به عمل آمده و حضور نمايندگان اعزامي از طرف فدراسيون سواركارى، در جلسات مختلف و ارائه مستندات الزم در نهايت 5 ژوئن مجمع عمومي فدراســيون جهاني سواركاري، عضويت فدراسيون سواركاري ايران در فدراسيون جهاني اسبدواني و كنفدراسيون آسيايي را مصوب كرد. با عضويت ايران در فدراسيون جهاني و با بكارگيري آقاي ژان پير دورباكس بهعنوان مشاور اسبدواني كشور و نيز تدوين كتاب تبارنامه اسب تروبرد، اسبدواني ايران پس از ساليان دراز در مسير ارتقا و رشد قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.