گوچي از دست رئاليها فراري است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــنبه شــب همزمان با قهرماني رئــال در اروپا، طرفــداران اين تيم در اردوي تيم ملي جشــني برگزار كردند كــه ويدئويي از اين جشــن منتشــر شــد. كیروش و بازيكنــان رئالي تيم از جملــه ســردار، جهانبخش، مرتضي پورعليگنجي و بيرانوند از كساني بودند كه شــنبه شب جشن و پايكوبي كردند. جالب اينجاســت كه بيرانونــد خود را همواره طرفدار ليورپول ميداند ولي در كنار رئاليها خوشحالي كرد!

شــنيده ميشــود از شــنبه شب بارســاييهاي تيم ملي از دست رئاليها فراري هستند و ســعي ميكنند با آنها كري نخوانند.

از جمله ايــن بازيكنان ميتوان به رضا گوچي اشاره كرد كه بعضي رئاليها دربارهاش با خنده ميگويند: «از دست ما فراري است!»

گوچــي در نبــود آندو و مســعود شــجاعي تنها بارسايي تيم ملي است و فعال بدجــور در اردوي تيم ملي تك و تنهاست. وقتي اخيرا بارسا توانست رئال را در ال كالسيكو شكست دهد، گوچي شديدا براي رئاليهاي تيم ملي از جمله جهانبخش و سردار كري خوانده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.