فروش اينترنتي بليت ايران- ازبكستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراســيون فوتبال در اطالعيهاي اعالم كرد كه بليت فروشــي ديدار ايران و ازبكســتان به صورت اينترنتي صورت ميگيرد. با توجه به حساسيتهاي باال در بازي مقدماتي جــام جهاني 2018 روســيه بين تيمهاي ايران و ازبكستان و همچنين جلوگيري از بروز حواشي و حوادث احتمالي در خصوص نحوه بليت فروشــي اين ديدار تصميــم فوق اتخاذ شــد. با توجه به حضــور ناظر امنيتي و حساســيتهاي فيفا و ای اف ســی در خصوص ميزباني مسابقات در ورزشگاه آزادي كه هرگونه گزارش از سوي ناظران ميتواند محروميتهايي را براي فوتبال ايران و فدراسيون درپي داشته باشد، در جلسهاي كه با حضور رييس فدراسيون و مسووالن برگزار شد، قرار است در بازي حساس ايران و ازبكستان بليت فروشي به صورت الكترونيكي به وســيله خريد اينترنتي مانند مسابقات ليگ برتر صورت بپذيرد.

در همين راستا فدراسيون فوتبال به اطالع كليه فوتبال دوستان ميرساند كه در روز مســابقه به هيچ عنوان در محل ورزشگاه بليت فروشي انجام نخواهد شد و كليه هموطنان عزيز فوتبالدوست بايد از طريق سايت اقدام به تهيه بليت كنند. گفتني اســت ديدار ايران و ازبكســتان ســاعت 21:15 روز 22 خــرداد برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.