جلسه هماهنگي ديدار ايران و ازبكستان برگزار شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جلسه هماهنگي جهت انجام بازي تيمهاي ملي فوتبال ايران و ازبكســتان با حضور دكتر عليرضا اسدي، دبير كل فدراســيون و ساير مســووالن اجرايي دپارتمانهاي مربوطه، روز گذشــته در محل روابط عمومي فدراسيون تشكيل شــد. در اين جلسه در خصوص مسائل مختلفي از قبيل پزشكي، زمان تمرين، وضعيت اســكان تيم ملي ازبكســتان، داوران و ناظــران، برنامههاي فرهنگي در ورزشــگاه پيــش از بــازي، حضور رسانهها و خبرنگاران و همچنين حضور تماشــاگران ازبكســتان بحث و بررسي شــد. با توجه به برگزاري بازي ايران و ازبكستان در ورزشگاه آزادي و ميزباني كشــورمان در اين ديدار، فدراســيون فوتبــال در تدارك برگــزاري اين بازي به بهترين شكل ممكن است و مقدمات اين بازي با برگزاري جلســه هماهنگي در حال مهيا شــدن است. پيش از اين عنوان ميشــد كه جشن صعود به جام جهاني روســيه نيز بعــداز اين بازي در ورزشــگاه آزادي برگزار خواهد شد كه ظاهرا اين موضوع منتفي شده و جشني بعداز اين بازي در كار نخواهد بود و اين بار فدراســيون فوتبال را براي برگزاري اين بازي، سبكتر خواهد كرد. هر چند به نظر ميرسد هواداران بدون توجه به اعالم برنامهها، با برد برابر ازبكســتان و صعود به جام جهاني به شادي بپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.