فهرست 27 نفره كیروش براي بازي با ازبكستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملــي فوتبال ايران از هفته هشــتم رقابتهــاي مقدماتــي جــام جهاني 2018 روسيه 22 خرداد امســال در تهران به مصاف تيم ملي ازبكســتان خواهد رفــت. بر همين اساس برنامه آمادهسازي شاگردان كیروش از قبل از اين ديدار آغاز و تيم ملي براي برپايي اردوي تداركاتي 5 خرداد راهي كشور اتريش شد و پس از آن نيز 14 خرداد ماه در ورزشگاه ‪Podgorica City‬ شــهر پودگوريســا مونتهنگرو به مصاف تيم ملي اين كشــور رفته و حريف اروپايي خود را 2 بر يك شكست داد. مليپوشــان بعد از اين بازي تداركاتي 7 صبح ديروز به ايران برگشتند تا براي برگزاري ديدار حساس و سرنوشتساز مقابل ازبكستان آماده شــوند. كارلوس كیروش، سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان اســامي بازيكنان مورد نظر خود براي بازي مقابل ازبكستان در مقدماتي جام جهاني را به شــرح زير اعالم كرد تا به اين ترتيب با بازگشت تيم ملي به ايران، تمرينات اين تيم با تمامي نفــرات وارد فاز تازهاي براي آمادهسازي ديدار مقابل حريف آسيايي شود.

دروازهبانهــا: عليرضــا بيرانونــد، محمدرشــيد مظاهري، محمدرضا اخباري و حامد لك

مدافعان: رامين رضاييان، سيدجالل حســيني، محمد انصاري، حسين ماهيني، پژمان منتظري، مرتضــي پورعلي گنجي، ميالد محمدي و سعيد آقايي

هافبكها: سعيد عزتاللهي، عزتا... پورقاز، احســان حاجیصفي، علي كريمي، مسعود شجاعي و اشكان دژاگه

مهاجمــان: مهدي طارمــي، وحيد اميري، ســردار آزمون، كريم انصاري فرد، احســان پهلوان، مهدي ترابي، رضا قوچان نژاد و عليرضا جهانبخش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.