شاهرودي:پرسپولیس همه جا خوب بازي ميکند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

رضا شــاهرودي در خصوص رويارويي پرســپوليس با االهلي عربستان در مرحله يكچهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا گفت: «در اين مرحله همه تيمها قدرتمند هستند و طبيعتا پرســپوليس نيز تيمي خوب و با قدرت است كه تا اين مرحله باال آمده است. پرسپوليس با قرعه خوبي روبهرو شده است و ديدار بــا االهلي عربســتان قرعه بهتري نسبت با الهالل يا العين امارات است.»

مدافع چپ ســابق سرخها در خصوص برگــزاري هر دو ديدار در كشــور بيطرف گفــت: «بــراي پرســپوليس ايــن روزها ديدارهاي خانگي و خــارج از خانه تفاوتي ندارد و امســال نشــان داد همه جا خوب بــازي ميكند. با توجه بــه قرعه خوبي كه پرســپوليس با آن روبهرو شده است از اين مرحله نيز صعود ميكند.»

پيشكسوت باشگاه پرسپوليس با تاكيد بر نياز به تقويت پرســپوليس گفت: «قطعا باشــگاه بايد با نظر برانكو در پستهايي كه نياز به تقويت دارد به جذب بازيكن بپردازد. باشگاه بايد هر چه سريعتر وارد عمل شود و در جذب بازيكنــان توانمند نظر برانكو را جلب كند.»

شاهرودي در خصوص شانس قهرماني پرســپوليس در ليگ قهرمانان آســيا هم گفت: «اگر دست برانكو از لحاظ بازيكن باز باشــد قهرماني پرسپوليس دور از دسترس نيست. با تقويت تيم و داشتن يك نيمكت خوب كه در آن رقابت همراه با رفاقت باشد اين تيم توانايي قهرماني در آسيا را دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.