خارجيهاي االهلي براي فصل بعد ميمانند؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تا روز تقابل االهلي و پرســپوليس هــر دو تيــم بازيكنان جديــدي را به خدمت گرفتهاند و احتماال با تركيبي كه تفاوتهايي بــا تركيب آنها در بازيهاي قبلي خواهد داشــت، روبهروي هم قرار ميگيرنــد. اما االهلي عربســتان كه با دو بازيكــن مهم و تاثيرگذار خود حريف سرســختي براي پرســپوليس محسوب ميشود شــايد تغييرات زيادي نداشته باشد. در حال حاضر عمر السوما مهاجم سوري كه در ادوار گذشته ليگ قهرمانان آســيا تقريبا به تمام تيمهاي ايراني گل زده يكــي از اين بازيكنان اســت. او در هميــن فصــل، در بازي رفــت مرحله گروهــي مقابــل ذوبآهن هــر دو گل االهلي را زد. دومين بازيكن كليدي فعلي االهلــي، جيانيــس فتفاتزيديس يوناني اســت كه پيراهن شماره ۰۱ را ميپوشد و از بهترين بازيكنان خارجي شــاغل در ليگ عربستان است. با توجه به عملكرد خــوب آنها، احتماال ايــن دو بازيكن در فصل بعد هم االهلي را همراهي خواهند كرد. ديگر بازيكن خارجي االهلي محمد عبدالشــافي مصري است كه او هم جزو بازيكنان ثابت اين تيم در اين فصل بود و بعيد است از اين تيم جدا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.