تكذيب مصاحبه برانكو توسط طاهري دردسر ساز شد سرمربيپرسپوليسگاليههايديگريهمداشت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعد از انتشــار مصاحبه مفصل برانكو در خبرگــزاري فــارس و گاليههايي كه او از باشــگاه به خاطر مشــخص نكردن تكليف بازيكنان ســرباز، پرداخت نكردن پاداش قهرماني، پرداخت نشدن مطالبات دســتيارانش بر اساس قول معاون باشگاه و البته انتشــار خبر پول گرفتن او قبل از بازيكنان داشــت، طاهري اين مصاحبه را تكذيب كرد. سرپرست باشگاه پرسپوليس ديــروز در مصاحبه كوتاهي گفت: «من از صحبتهاي برانكو بياطالع هستم. ديشب (دوشــنبه) با او صحبت كردم و برانكو به مــن گفت كه با هيچ رســانهاي مصاحبه نكرده است. نميدانم اين مصاحبه چگونه منتشر شده اســت.» وي در پاسخ به اين سوال كه آيا پس از پيروزي برابر لخويا به بازيكنان و كادرفني پاداشي پرداخت شده اســت يا خير؟ گفت:«تمــام پاداشها بر اساس قرارداد پرداخت ميشود و اينگونه نيست كه لحظهاي تصميم بگيريم كه ۰۱ درصد به كادرفني و يــا بازيكنان پاداش بدهيم. حاال اگر برخي دوســت دارند ما وارد رختكــن شــويم و همينطور پول به بازيكنان بدهيم بحث آن جدا است.»

بعــد از ايــن مصاحبــه خبرگزاري مربوطــه با انتشــار مطلبي ايــن تكذيب طاهــري را شــتابزده دانســت و ضمن حمايت از برانكو نوشت: «در صورت لزوم و پس از مشــورت بــا وكالي برانكو و در صورتي كه مشــكل حقوقي وجود نداشته باشد مصاحبه برانكو در خبرگزاري فارس منتشــر خواهد شــد. در ايــن گفتوگو صحبتهاي ديگري هم مطرح شــده اما به رسم امانت نزد خبرگزاري فارس باقي ماند اما در صورت لزوم با انتشار اين فايل صوتي واقعيتهاي تازهاي از پشــت پرده باشگاه پرســپوليس براي هواداران روشن ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.