پنجره آسیايي امروز باز ميشود؛ پرسپولیس تا 16 مرداد فرصت دارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پنجــره ثبتنام تيمهــاي حاضر در مرحله يك چهــارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا از امروز باز خواهد شد و تا ۵۱ روز قبل از اوليــن بازي خواهد بود كه بعد از اين تاريخ، تيمهــا نميتوانند بازيكني تا آخر مسابقات به فهرســت خود اضافه و يا از آن حذف كننــد. در واقع از آنجايي كه بازي رفت پرســپوليس مقابل االهلي عربستان روز ۱3 مردادماه برگزار ميشود پرســپوليس تا روز 6۱ مــرداد ميتواند اقــدام به تكميل فهرســت آســيايياش بــراي دو ديدار مرحله بعد كند. از طرفي پرســپوليس تــا ۱۲ شــهريورماه يعني پايان هفته چهارم ليــگ برتر زمان دارد كه بازيكن بگيــرد اما همين ضرباالجل آســيايي باعث خواهد شــد طي دو ماه پيــش رو و قبل از پايــان مهلت اي اف ســي فهرســت خود را تكميل كند و به نظر نميرســد تحركاتي بعد از تاريخ ۵۱ مرداد در بازار نقل و انتقاالت داشته باشد. گفتني اســت پرسپوليس در مراحل قبل به خاطر سوء مديريت نتوانست فهرست كاملــي در اختيــار برانكو بگــذارد. در فهرست آسيايي پرســپوليس دو بازيكن اوكرايني حضور داشتند در حالي كه قبل از شــروع رقابتها از اين تيم جدا شدند و آرامطبع كــه همراه تيم بــود در اين فهرست حضور نداشت تا در همين بازي اخيــر با لخويا مثل خيلــي از بازيها دو دروازهبان روي نيمكت بنشينند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.