نريمان جهان در گسترش

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســامان نريمانجهــان كــه پس از اتمام ليگ شــانزدهم در فهرســت مــازاد برانكو قرار گرفتــه، مذاكراتي با باشــگاه گســترش فوالد تبريــز انجام داده اســت. گفته ميشــود مذاكرات اوليــه نريمانجهان با گســترش فوالد مثبــت بوده اما دو طرف هنوز به توافق نرسيدهاند. سامان نريمانجهان پيش از اين نيز در گسترش فوالد حضور داشت و از اين تيم به فوتبال ايران معرفي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.