تالش دووميداني كاران براي عبور از مرز تعيين شده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي دووميداني انتخابــي تيم ملــي براي گزينــش نفــرات اعزامي بــه مســابقات قهرماني آســيا از امــروز در تهران آغاز ميشــود. مسابقات دووميدانــي انتخابــي تيــم ملي بــراي اعزام به رقابتهاي قهرماني آسيا، طي روزهاي چهارشــنبه و پنجشــنبه 17( و 18 خردادماه) در بخش مردان و روزهاي شــنبه و يكشــنبه 20( و 21 خردادماه) در بخش بانوان برگزار ميشود.

در بخش مردان، رقابتهاي مواد 100 متر، 400 متــر، 110 متر بامانــع، 400 متر بامانع، پرش طول، پرش ســه گام، پرش ارتفاع، پرش بانيزه، پرتاب ديسك، پرتاب نيزه، پرتاب چكش و پرتاب وزنه در ورزشــگاه آفتاب انقالب تهران و مواد 800 متر، 1500 متر، 3000 متر بامانع و 5000 متر نيز روز پنجشــنبه در ورزشــگاه سردار جنگل رشت برگزار ميشود.

در بخــش بانوان نيز رقابتها در مادههاي 100 متر، 200 متر، 400 متر، 800 متــر، 5000 متــر، 100 متــر بامانــع، پرش طول، پــرش ارتفاع، پرش بانيزه، پرتاب نيزه، پرتاب چكــش، پرتــاب وزنه و هفتگانه برگزار ميشود. فدراســيون حد نصاب مادههــاي مختلف را تعيين كــرده و دووميدانيكاراني كه مدعي حضور در رقابتهاي قهرماني آســيا هســتند بايــد تالش كنند از اين مــرز بگذرند تا بتوانند تير ماه مسافر هند شوند. بيست و دومين دوره مسابقات دووميداني قهرماني آسيا طي روزهاي 15 تا 18 تيرماه در شــهر اوديشاي هندوستان برگزار ميشــود و بايد چنــد دووميدانيكار از ايران جــواز حضور در اين رويداد را به دســت آورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.