عباديپور و غفور بهترينهاي ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هفته اول ليگ جهاني واليبال با برگزاري 18 ديدار به پايان رسيد و تيمها از ۹1 خرداد رقابت شــان را در هفته دوم آغاز ميكنند. به هميــن دليل و با پايــان ديدارهاي هفته اول، فدراســيون جهانــي برترين بازيكنــان را در بخشهاي مختلف اعالم كرد.

اميــر غفــور بــا 47 امتيــاز در جدول امتيازآورتريــن بازيكنان در رده هشــتم قرار گرفت. در اين ردهبندي ميالد عبادي پور با 35 امتياز بيســتم، فرهاد قائمي با ۹1 امتياز چهل و ششــم و مسعود غالمي با 18 امتياز پنجاه و يكم هستند. «اواندرو گوئرا» از برزيل نيز با 8۶ امتياز در رده نخست قرار گرفته است.

جوليــن لنين از فرانســه نيــز با ۶۹/5۶ درصد موفقيت در اســپكها بهعنوان بهترين اسپكر معرفي شــد. امير غفور و ميالد عبادي پور نيز به ترتيب بــا ۶۹/34 و 43/55 در رده بيست و يك و بيست و دوم قرار دارند.

مســعود غالمي هم كه بهعنوان بازيكني جديد بــه تيم ملي اضافه شــده با 7 دفاع در رده هشــتم بهترين مدافعان اين رقابتها قرار گرفت. امير غفور هم با ۶ دفاع شانزدهم است. دنيس از روســيه در اين رده بندي صدرنشين است.

ميــالد عبــادي پــور در ميــان بهترين زنندگان ســرويس قــرار گرفــت. او 3 امتياز سرويس را به دست آورده و در اين رده بندي بيستم است.

فرهاد قائمي، رضا قرا، محمد جواد معنوي نژاد هم در ايــن رده بندي حضور دارند. لنين از فرانسه با 7 امتياز سرويس صدرنشين است.

ســيمونه جيانلي از ايتاليا هــم بهترين پاسور هفته اول لقب گرفت. سعيد معروف در اين رده بندي در رده هشتم است. فرهاد سال افزون هم كه در برابر لهســتان درخشان ظاهر شد در رده سيزدهم قرار گرفت.

ميالد عبادي پــور در رده بندي بهترين توپگيرهــا در رده چهارم قــرار دارد. معروف سيزدهم، ســال افزون بيست و دوم و مرندي بيست و نهم است.

اما در ميــان 3 نفر دريافــت كننده اين رقابتهــا دو ايراني حضور دارند. ميالد عبادي پور در رده دوم و مهدي مرندي در رده ســوم بهترين دريافت كنندگان قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.