فروش بليتهاي ليگ جهاني آغاز شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فــروش بليــت ديدارهــاي هفته دوم ليــگ جهاني واليبال در تهران از ساعت 10:30 صبح ديروز آغاز شد.

هفتــه دوم ليــگ جهانــي واليبــال از روز جمعــه ۹1 خردادماه به ميزباني ســه كشور ايران، بلغارســتان و فرانسه آغاز ميشود.

تيمهاي ملي واليبال ايران، بلژيك، آرژانتين و صربســتان در گــروه D و در ســالن 12 هزار نفري آزادي بــه مصاف يكديگر ميرونــد. بليــت فروشــي اين بازيها از ســاعت 10:30 ديروز آغاز شد و امروز نيز ادامه خواهد داشت.

طبــق اعــالم مســووالن برگــزاري، بليتهــاي بازي دوم تيم ملي برابر صربســتان ساعت 10 امــروز و بليــت بازي ســوم برابر آرژانتين هم از ســاعت 14 فروخته خواهد شــد. بليت بازي اول ايران برابر بلژيك روز گذشته فروخته شد.

براي ســهولت و دسترسي كليه عالقهمنــدان، فروش بليت در بازههاي زمانــي مختلف (هر 15 دقيقه) با ظرفيتهاي كوچك خواهد بود كه امكان خريد بليت براي همه مردم فراهم باشد.

همچنيــن بــه هــر كارت ملي حداكثــر پنج بليت فروخته ميشــود و قيمت هــر بليت نيز 04هزار تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.