اهدای نشان لياقت فدراسيون جهاني تنيس روي ميز به شهنازي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

از ســوي فدراســيون جهاني تنيس روي ميز نشان لياقت و شايستگي(tireM )Award به شاهرخ شهنازي رييس سابق فدراسيون تنيس روي ميز و مشاور ارشد امورمربوط به بازيهاي المپيك و آكادميهاي بين المللي ITTF اهدا شد. در جريان مجمع عمومي فدراسيون جهاني تنيس روي ميز كه همزمان با مسابقات جهاني اين رشــته در دوسلدورف آلمان برگزار شد با تصويب هيات ريسه ITTF نشان لياقت و شايستگي ‪)Merit Award(‬ به شاهرخ شهنازي اهدا شد. اين نشان افتخار به پاس قدرداني از ســه دهه خدمت وتالش شاهرخ شــهنازي در عرصه داخلي، قاره آسيا و جهاني رشته تنيس روي ميز اعطا شده است. بر روي اين نشان نام فدراسيون جهاني تنيس روي ميز و در پشت آن نام شاهرخ شهنازي حك شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.