زمانی برای «سرمستي»

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

حســن رحيمي كه از ســال 2009 در تركيب تيم ملي كشــتي آزاد قرار گرفت و در مســابقات جام جهاني تهران براي اولين بار براي تيم ملي كشــتي گرفت از آن موقع تا كنــون دوبنده وزن اول تيم ملي را به تن كرده و به موفقيتهاي زيادي هم رسيده و اگر كمي خوش شانس بود ميتوانست بهتر از اين هم نتيجه بگيرد.

وزن كم كردنهاي زياد و البته فشــار تمرينات و مســابقات باعث شده تا زانوي او اين روزها ياري نكنــد. البته اتفاق عجيبي نيست و اينگونه نيســت كه از اين وضعيت تعجــب كرد، چــرا كه ايــن وضعيت براي بســياري از كشــتيگيران به وجود ميآيد

نایبقهرمان جودو كمبينایان آسيا:

تيم ملي كشتي آزاد به طور تقريبي 70 روز ديگر تا شروع رقابتهاي جهاني فرانسه فاصله دارد. براي حضور در مسابقات جهاني هميشه به چند ماه كار نياز بوده و به همين دليل هم كادر فني تيم ملي كشتي آزاد از چند ماه پيش برنامههاي خود را آغاز كرد تا بتواند يك تيم خوب را براي اين رقابتها آماده كند. در اين بين مشكالتي هم وجود دارد كه باعث شده تا همه نگران شرايط تيم ملي باشند. يكي از اين نگرانيها مصدوميت حسن رحيمي بي جانشين است كه حاال خودش ميگويد بايد زانويش را جراحي كند و اين يعني اينكه شايد او اصال به مسابقات جهاني فرانسه هم نرسد. مسابقاتي مهم و حساس كه نياز است تيم محمد طاليي با تمام توان به اين رقابتها اعزام شود. اما اين عجيب است كه حاال حسن رحيمي ميگويد بايد از اين مصدوميت كهنه راحت شــود: «زانويــم از ناحيه مينيســك دچار آســيب شــده بود اما خداراشــكر اكنون با فيزيوتراپيهايي كه انجــام دادهام، وضعيت بهتــري دارم و تمريناتم را آغــاز كرده ام. زانوي پايم احتياج به عمل دارد اما به دليل تمرينات و مسابقات جام جهاني فرصت نشد كه اين كار را انجام بدهم. انشــاءا... بعد از انتخابي تيم ملي عمل خواهم كرد.»

حســن رحيمي كشــتيگير بســيار مهمــي در تركيب تيم ملي اســت و االن او با تجربهترين كشــتيگير ايران است كه نياز اســت خوب مورد حمايــت قرار بگيرد اما عجيب اســت كه چرا مصدوميت كهنه او بعــد از بازيهاي المپيــك ريو جراحي نشــد؟ آيا االن زمان مناسبي براي اين كار است؟ فشار آوردن و رساندن او به مسابقات جام جهاني در كرمانشــاه مهم بود يا اينكه او را براي مداوا به اســتراحت ميفرستادند و بــراي رقابتهاي جهاني فرانســه حفظ ميكردند؟ همين امروز هم اگر دست به كار شوند، شــايد اتفاق خوبي براي او رخ بدهد. اگر مصدوميت او جدي و واقعي اســت چرا االن جراحي نشــود و چرا به بعد از انتخابي موكول شود؟

البته اعتقاد كادر فني و فدراسيون براي برگــزاري انتخابي در اين ســالها واضح و مشخص است. موضوعي كه خود رحيمي به آن اشــاره ميكند اما اين سوال مطرح است كه چرا بايد اين جراحــي به بعد از انتخابي موكول شود كه شايد مانع حضور رحيمي در جهاني فرانسه شود: «انتخابي تيم ملي براي من بســيار اهميت دارد زيرا اگر قرار باشــد به مســابقات جهاني فرانسه اعزام شوم بايد در مسابقات انتخابي تيم ملي كشتي بگيرم و بايــد از اين فيلتر رد شــوم. تيم ملي ارث پدري حسن رحيمي نيست كه تا ابد بتواند آن را نگه دارد.»

ضمن اينكه انتخابي تيم ملي كشتي آزاد در حالي برگزار خواهد شــد كه نزديكترين رقباي رحيمي در شرايط خوبي قرار ندارند.

به طــور مثــال يونس سرمســتي در تصميمي احساســي از سوي شوراي فني از انتخابي كنار گذاشته شده است. رضا اطري هم كه در قهرماني آســيا خوش ندرخشيد. به جز اين دو نفر هم گزينه مطمئن و آماده ديگري در اين وزن حضــور ندارد، بنابراين چه دليلي وجود دارد در وزني كه تا اين حد مشــكل داريم حاتم بخشي كنيم، يكي را به تيغ جراحان بســپاريم و يكي را هم به خانه بفرستيم؟

اعضاي محترم شوراي فني كشتي آزاد و كادر فنــي تيم ملي اندكــي به رفتارهاي سال گذشته خود انديشه كنند. سال گذشته همــان اتفاقي براي عباس طحان رخ داد كه براي يونس سرمستي امســال افتاده است. طحان به دو تورنمنت بينالمللي در فرانسه و بالروس اعزام شد. در رقابتهاي فرانسه و در اقدامي عجيب او در دو وزن هم به ميدان رفت اما عملكرد خوبي نداشــت و بالفاصله در بازگشــت به تهران همه مســووالن فني به اين نتيجه رســيدند كه طحان تمام شده اســت و بايد به خانهاش برود! چند روز بعد رضا يزداني در آســتانه انتخابي مصدوم شد و بــا توجه بــه اينكه طحــان و اميري تنها گزينههــاي كادر فني بودنــد، كادر فني با ســالم و صلوات طحان را به اردوي تيم ملي برگرداند.

هميشه گفتهاند نبايد از يك سوراخ دو بار گزيده شــد اما مشخص نيست چرا كادر فنــي و اعضاي محترم شــوراي فني همان اشــتباهي را مرتكب شدند كه سال گذشته هــم آن را انجام داده بودند. بايد به ســراغ يونس سرمســتي بروند و حــق او كه همان حضــور در انتخابي مرحلــه نهايي تيم ملي است را به او بدهند.

سرمســتي با بازگشــت به انتخابي كه خودش قبل از اين مجوزش را كسب كرده، ميتواند حداقل يكبار ديگر شــانس نشان دادن خودش را داشته باشــد و البته باعث شــود كه به همراه اطــري اندكي آرامش را به مربيان تيم ملي براي جانشيني احتمالي رحيمي برگردانند. سالها براي يونس هزينه شده است تا سرمستي را به كشتي برگرداند. با اين خانه نشــيني آيا سرمســتي در كار خواهد بود؟

كشــتیگيرانی همانند يونس سرمستی بايــد در اردوی تيــم ملی باشــند تا برای آينده كشتی ساخته شــوند. رها كردن آنها در چنين شــرايط سنی می تواند پيامدهای خطرناكــی را برای تيم ملی در پی داشــته باشــد. ضمن اينكه در ســالهای اخير اين همه ســرمايهگذاری برای اين كشتیگيران انجام شده كه بتوانند روزی جای رحيمیها را بگيرند، نه اينكه به خانه بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.