كرك آبادي در آستانه جدايي از كاراته هنگ كنگ

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

محمود كركآبادي سرمربي تيــم ملــي كاراتــه هنگكنگ بــه احتمال زياد پس از هشــت ســال فعاليت در اين كشــور با فدراسيون كاراته اين كشور قطع همكاري خواهد كرد.

فدراسيون كاراته هنگكنگ از او خواســته كه در اين رابطه تجديد نظر كنــد و به همكاري خود ادامه دهد.

حتي مســووالن فدراسيون كاراته اين كشــور بــه او فرصت دادهانــد كه پــس از يك مدت اســتراحت كوتاه دوباره در مورد ادامــه همكاري خود بــا كاراته اين كشــور تصميم گيري كند اما طبــق آخرين خبرها احتمال دارد ايــن مربي فعال در شــرق آســيا كه باعث ارتقا و پيشرفت كاراتــه هنگكنگ شــده با اين فدراسيون قطع همكاري كند و به ساير برنامههايي كه در ذهن خود دارد بپردازد.

طي روزهاي آينده مشخص خواهد شد كه آيا كركآبادي در مســابقات قهرماني آسيا هدايت تيم ملــي هنگكنگ را بر عهده خواهد داشت يا خير.

در شــرق آســيا مجيــد عبدالحســيني هدايــت تيــم ملي كاراتــه چين را بــر عهده دارد، محمدرضــا رشــيدنيا تيم ملي كاراتــه ماكائــو را هدايت میكنــد، احمد صافي تا ســال 2014 در كــره جنوبي هدايت چشمباداميها را بر عهده داشت و در هنگكنــگ نيز تا به امروز بــه مدت هشــت ســال محمد كركآبــادي مربيگری تيم ملي كاراتــه هنگكنــگ را بر عهده داشته است.

با توجــه به اينكــه زادگاه هنرهاي رزمي در شــرق آســيا است اين بســيار مهم است كه مربيــان ايراني در كشــورهاي شــرق آســيا فعاليت ميكنند و بــر روي موفقيــت كاراته آنها تأثيرگذار هستند، اميدواريم كه كركآبادي با توجه به تجربهاي كه دارد براي آينده خود بهترين تصميم را بگيرد.

اردوي آمادهســازي تيم ملي بزرگساالن كاراته (مــردان) از صبح امــروز در مجموعه ورزشــي آزادي آغاز خواهد شــد و با تصميم كادرفني تيم ملي كاراته بزرگســاالن، ذبيحا... پورشــيب در مســابقات كوميتــه تيمي در قزاقســتان روي تاتامي خواهد رفت. انتخابي تيم ملــي كوميتــه انفــرادي در حالي چند روز قبل پيگيري شــد كه ذبيحا... پورشــيب كاپيتان تيم ملي كشــورمان با شكست مقابل مهدي خدابخش شانس حضور در تركيب تيم ملي در مســابقات انفرادي را از دســت داد و كادرفني تيم ملي بزرگســاالن پس از انتخابي تيم ملي در مصاحبههاي خود مدعي شــدند كه به زودي تركيب تيم ملي كوميته تيمي را اعالم خواهند كرد. طبق آخرين خبرها ذبيحا... پورشــيب كاپيتــان تيم ملي ايــران با وجود حــذف از رقابتهاي انتخابي، با نظر كادر فني در تركيب كوميته تيمي در قزاقســتان حضور خواهد داشت.

اعالم اسامي تيم اعزامي

كادر فني ايــران پس از پايان رقابتهاي انتخابــي در بخش انفرادي، تركيب هر دو تيم كوميتــه ايران در بخش مردان و زنان را اعالم كرد. ســاير نفرات اعزامي ايران هم در كوميته تيمي و هم كاتا نيز مشخص شده بودند و براي نهايي شدن تركيب كاتاي تيمي هم تنها يك مســابقه باقي مانده اســت. بر اين اساس در بخش بانوان، دالرام دوستي، حميده عباسعلي، رزيتا عليپور و محدثــه آقايي اعضاي كوميته تيمي بانوان هســتند كه در قالب تيم ايران در رقابتهاي قهرماني آسيا شركت خواهند كرد. نازنين دوســتي، فاطمه چاالكي، رزيتا عليپور، مبينا كاوياني و محدثه آقايي نفراتي هســتد كه در بخــش انفرادي مبارزه خواهند كرد. در بخش كاتاي تيمي هم پريســا رحماني، مائده نصيــري پي و مهري يزدانــي در تركيب تيم اعزامي به قزاقستان حضور دارند. تكليف كاتاي انفرادي بانوان نيز با پيكار مهسا افسانه و نگين باقري فردا مشخص خواهد شد. دومين مرحله اردوي تيم ملي كاراتــه بانوان براي حضور در رقابتهاي قهرماني آسيا از صبح فردا با حضور اعضاي كاتا و كوميته انفرادي و تيمي در سالن شهيد كبكانيان تهران آغاز ميشود. همچنين در بخش كوميته تيمي مردان سجاد گنجزاده، ذبيحا... پورشــيب، مهدي خدابخشــي، بهمن عسگري، ابراهيم حسن بيگي، سامان حيدري و علي اصغــر آســيابري روي تاتامي خواهند رفت. مجيد حسننيا، امير مهديزاده، حسين سمندر، بهمن عســگري، مهدي خدابخشي و سجاد گنج زاده نيز در بخش مبارزات انفرادي رودرروي رقباي قارهاي قرار خواهند گرفت.

در بخش كاتاي انفرادي اميربهادر تدين و در بخش كاتاي تيمي ابوالفضل شهرجردي، ميالد دليخون و علي زند در تاتامي قزاقستان حضور خواهند داشــت. دومين مرحله اردوي تيم ملي مــردان كاراته نيــز از صبح فردا در مجموعه ورزشي آزادي تهران آغاز ميشود.

پيكارهــاي كاراته قهرماني آســيا 20 تا 27 تير ماه در شهر آســتانه قزاقستان برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.