قهرمانان المپيك هم به جودو نابينايان ميآيند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نايبقهرمان مســابقات جودو نابينايان و كمبينايان آســيا – اقيانوسيه بــا بيان اينكه در اين پيكارها با دســت خالي مقابل حريفــان مبارزه كرده ميگويد: «دو روز پيش از وزنكشــي اين مسابقات با سرماخوردگي مواجه شدم و حال بسيار بدي داشتم ولي با اين وجود، جنگيدم.»

اميد نوريجعفري كه در اين رقابتها مدال نقره كســب كرده اســت، درباره عملكــردش توضيح ميدهد: «پس از پارالمپيك تمريناتم را شــروع كردم ولي با توجه به اينكه از ناحيه زانو، آرنج و دنده آسيبديده بودم، آنطور كه ميخواســتم نميتوانستم تمرين كنم، البته از نظر بدني خوب بودم ولي از نظر تكنيكي به واسطه اين آسيبديدگيها، شرايط خيلي خوبي نداشتم.»

او با بيان اينكه رقابتهاي آسيا – اقيانوسيه در امتياز بندي پارالمپيكي 2020 تاثيرگذار بود ادامه ميدهد: «مســابقات از سطح بااليي برخوردار بود و تيمملي ازبكســتان با نفرات خوب، قدرتمند و عنــواندار در اين مســابقات شــركت كرده بــود. تيم كره نيز بــا ورزشــكاران المپيكي و بينا در اين مســابقات شركت كرده بود و البته متعجب بوديم كه چگونه ورزشكاران بيناي آن، كالسبنــدي آوردهاند.» جــودوكای كمبيناي وزن -81 كيلوگرم تيمملي همچنين ميگويد: «مســابقات كمبينايان در حال رفتن به سمتي اســت كه قهرمانان المپيك و جهــان كه بينا هســتند، به واســطه اينكه كمي چشمهايشان ضعيف شــده اســت، در كالسبنديها، كالس ميگيرند و در مســابقات شــركت ميكنند. خيليها هم فكر ميكنند كه ما ورزشكاران كمبينا، كار آساني داريم، در حاليكه به اينصورت نيست و بايد با ورزشكاران عنواندار بينا رقابت كنيم، ضمن اينكه سطح مسابقات روزبهروز باال ميرود.» اين ورزشــكار كمبينا ميگويد در صورت حمايت قول مدال در المپيك و بازيهاي آسيايي را ميدهد: «سال آينده مسابقات قهرماني جهان و آســيا را پيش رو داريم و مسووالن اگر بتوانند حمايت كنند، قول ميدهم كه هم در بازيهاي آســيايي و هم در المپيك 2020 مدال كسب كنم، در غيــر اينصورت با وجود اينكه من ســهميه پارالمپيك 2020 را هم خواهم آورد، بازيهاي آســيايي آخرين رقابت من خواهد بود، چرا كه ديگر خسته شدهام و شرايط برايم سخت شده است.»

مسابقات تكواندو نونهاالن آسيا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.