حسن رحيمي در صدر برترين آزادكاران جهان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در جديدترين رده بندي برترين آزادكاران جهان حسن رحيمي، حسن يزداني و كميل قاسمي به ترتيب در رده اول، دوم و سوم برترينهاي جهان جاي گرفتند.

رده بندي برتريــن آزادكاران جهان در پايان ماه مه 2017 ميالدي از سوي اتحاديه جهاني كشتي منتشر شد كه در اين رده بندي حسن رحيمي، آزاد كار وزن 57 كيلوگــرم ايران در صدر برترينهاي جهان جاي گرفت. در اين وزن رضا اطري ديگر كشــتيگير ايراني در رده بندي فدراسيون جهاني است كه در رده نوزدهم قرار دارد.

در وزن 61 كيلوگرم بهنام احسان پور در رده چهارم قرار دارد. در همين وزن مسعود اسماعيل پور در رده سيزدهم جای گرفته. در وزن 65 كيلوگرم ميثم نصيري در رده هفتم قرار دارد. در وزن 70 كيلوگرم مصطفي حســين خاني پنجم اســت و حامد رشــيدي ديگر نماينده ايران در اين وزن در رده شانزدهم ايستاده است.

در وزن 74 كيلوگــرم بهترين رده براي ايــران رده پانزدهم بوده كه به پيمان ياراحمدي رســيده است. بعد از او هم رضا افضلي در رده بيستم قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.