هروي: انتخاب شدهها همه شاخصههاي فني را دارند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي تيم ملي بزرگساالن كاراته ميگويد نفرات اعزامي به قزاقستان تمام شــاخصههايي كه بايد يك كاراتهكا از لحاظ فني داشــته باشــد را دارند و بر همين اساس ما آنها را انتخاب كرديم. هروي در مــورد تركيب تيم ملي كوميته تيمي اعزامي به مسابقات قهرماني آسيا توضيح ميدهد: «با توجه به اينكه ما از ابتدا گفته بوديم با نظر كادر فني اعضاي كوميته تيمي اعالم خواهد شــد و پس از جلســاتي كه با مربيان تيم ملي داشتيم تركيــب كوميته تيمي اعزامي به مســابقات قهرماني آســيا را مشــخص كرديم. به هر حال ما از شــرايط آمادگي همه نفرات مطلع بوديم و بر همان اســاس اســامي نفرات را به فدراسيون اعالم كرديم.»

ســرمربي تيم ملي كاراته ادامه ميدهــد: 7« نفر منتخب اعزامي به قزاقســتان تمام شــاخصههايي كه بايد يك كاراتهكا از لحاظ فني داشته باشــد را دارند و بر همين اساس ما آنها را انتخاب كرديم. اميدواريم در هر دو بخش بتوانيم در قزاقســتان با نفرات منتخب بهترين نتيجه را كسب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.