پومسهرو ايران طاليي شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دومين دوره مســابقات قهرماني تكواندو نونهاالن آسيا از صبح ديروز در شهر «هوشمينه» ويتنام با حضور 112 پومسه رو 10 كشور آغاز شد.

در روز نخســت دومين دوره اين رقابتها، ياســين زندي به مدال طالي پومســه انفرادي دست يافت. در بخش پومسه و در گروه پسران، ياسين زندي پومسه رو خوش آتيه ايران موفق شد با كسب 7/93 امتياز مدال طالي پومسه انفرادي اســتاندارد را از آن خود كند. پــس از او، نماينده تايلند به مدال نقره دســت يافت و نمايندگان چين تايپه و ويتنام نيز به طور مشترك در جايگاه ســوم ايســتادند. هدايت اين تيم بر عهده حميد نظري بهعنوان ســرمربي و مهدي صمديان بهعنوان مربي است. همچنين هشت هوگوپوش ايراني در دو بخش پســران و دختران مبارزات خود را آغاز كردند. در گروه پسران در وزن 41 كيلوگرم، اميرمحمد اميرمحمدي در گام نخست موفق شد رافائل اولكيكو از فيليپين را 10 بر 5 شكست دهد. وي در مرحله يك چهارم نهايي برابر جاي آه مان از كره جنوبي با نتيجه 23 بر 13 شكســت خورد و از گردونه رقابتها خارج شد. مسابقات ساير مليپوشان نونهال ايران در حال برگزاري است.

براي حضور در تيم ستارگان كاراته جهان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.