زيدان همه را به اشتباه انداخت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - گابريله ماركوتي ‪Gabriele Marcotti‬ مترجم: سیدعلي بلندنظر

وقتــي در ژانويه 2016 زينالدين زيدان جانشــين رافائل بنيتــس روي نيمكت رئال مادريد شد، خيليها خوشبين نبودند از جمله خود من همانطور كه آن موقع نوشــتم. ولي ما اشتباه ميكرديم. 17 ماه ابتدايي مربيگري زيزو چيزي باورنكردني است و هرگونه نگراني در مــورد تجربه و شــخصيت او كامال بيهوده بوده.

كمتجربگياش را چكار ميكنيد؟ واقعيت اين است كه رئال مادريد-بخصوص اين رئال مادريد- با هر تيم ديگري متفاوت اســت آن هم به داليلي كه شايد خيلي مرتبط نباشند. مهمتر اينكه بدانيم اين باشــگاه چه بازيگران دروني و بيروني دارد، اينكه شما در 15 فصل اخير چه اتفاقاتي را در اين باشگاه شاهد بوديد بخصــوص وقتي مثل زيــدان و نه مثل رايان گيگز ميبينيد كه 13 مربي آمده و رفتهاند كه برخي واقعا مربيهاي بزرگي بودهاند.

شــخصيتش چطور؟ بله، او همچنان كم حــرف و كم رو اســت، ويژگيهايي كه براي يك شــغل مثل مربيگري رئال مادريد ايدهآل نيست اما آن خروش دروني كه باعث چندين كارت قرمز در دوران بازياش شده، يا از بين رفته يا صورت مفيد و مولد گرفته. اينكه تصور ميشود ديپلماســي ضعيفي دارد يا بي ميل اســت كه بازيهاي سياسي و جنگ رواني راه بيندازد، اهميت كمتــري پيدا ميكند وقتي شــما از قبل اسطوره باشــگاه بوده ايد. كارلو آنچلوتــي، رييس ســابقش، در ژانويه به من گفت: «زيــاد حرف نميزند البته فكر ميكنم بيشتر از قبل شده اما مهم اين است كه وقتي حرف ميزند، بقيه گوش ميكنند.»

هرچه هست كارهاي زيدان جواب داده. يك دقيقه نتايــج را فراموش كنيد. اين را در نظــر بگيريد كه در 17 ماه اخير، رئال مادريد چه دوره بي جنجالي را سپري كرده. مطمئنا پيروزي و قهرماني مانعی برای اعتراضات است اما در باشــگاهي كه همه رختهاي چرك را جلوي همه ميشــويند، زيدان همه چيز را در خانه نگه داشته. اين هم براي خودش مهارتي است.

زيــدان كاري كرد كه خيليها ميگفتند در مادريد نشــدني اســت مثل اينكه خامس رودريگــس در فينــال ليــگ قهرمانان حتي روي نيمكت هم ننشيند و از ميان تماشاگران بازي را ببيند، يا يك سيســتم چرخشــي در اواخر فصل به كار گرفته شــود كه همه براي قرارگرفتن در تركيب اصلي تيم مشتاق باشند. يا اينكه كاسميرو، زشتترين جوجه اردك به پــاي ثابت خــط مياني تبديل شــود. زيدان همين حاال به اندازه آريگو ســاكي، سر الكس فرگوســن، اوتمــار هيتســفلد، برايان كالف، ارنســت هاپل، ژوزه مورينيو و پپ گوارديوال قهرمان اروپا شده. فقط آنچلوتي و باب پيسلي بيشــتر بردهاند. آيا اين به معني آن است كه بايد او را در دســته اول آورد؟ شايد، شايد نه. شايد براي اين كار الزم باشد كه شما يك تيم بســازيد و اين كار را در باشــگاههاي مختلف انجــام دهيد اما او مربي واقعا بزرگي اســت، شــايد بهترين مربي ممكن براي رئال مادريد در حال حاضر و اين هنر مربيگري او است.

آيا رقابت در لیگ قهرمانان دوباره فشرده ميشود؟

در 10 ســال اخيــر 9 تيــم از 20 تيم ممكن به فينــال ليگ قهرمانان رســيدهاند. جاي شگفتي ندارد كه اين تيمها همانهايي هســتند كــه در فهرســت ثروتمندتريــن باشــگاههاي جهان باالي جدول هســتند. از 13 تاي نخست هشت تا به فينال رسيدهاند و اينترميالن تنها تيمي است كه در دهه اخير به فينال رســيده و در رده نوزدهم ثروتمندترين باشگاههاي جهان قرار دارد. البته اين قهرماني به ســال 2010 برميگــردد، وقتي كه خوب پول خرج ميكردند. صحبت از قطبي شــدن و تــوازن قدرت در فوتبــال مانند لگدزدن به اسب مرده اســت، به نظر ميرسد هيچ كس اهميتي نميدهد كه پولدار، پولدارتر ميشود. الكساندر سفرين، رييس يوفا گفته سازمانش به اين موضوع اشــراف دارد و در حال بررسي پارامترهايــي اســت كــه ليــگ قهرمانان را رقابتيتر كند.

عالي اســت، منتظر ميمانيم با نفس در سينه حبس شده چون اينكه بتواني رقابت را «باز» كني بدون اينكه جذابيت طاليياش را از بيــن ببري يا حال گروه پولدارها را بگيري، يك كار «هركولي» است.

ونگر ريسك بزرگي ميكند

آرســن ونگر ميتوانست نسبتا در اوج از آرســنال برود؛ 9 برد از 10 بازي آخر فصل و سومين قهرماني جام حذفي انگليس در چهار سال اخير. خيلي فوقالعاده نيست اما چندان هم بد نيست. در عوض تصميم گرفت بماند يا بهتر اينكه روسا تصميم گرفتند كه او انتخاب كند بماند.

شما هر طور ميخواهيد درباره ونگر فكر كنيد اما او بــا ماندن يك بار ديگر از آبرويش مايه گذاشــته. تصور كنيد ســال بعد همين نتيجه يا بدتر بــراي تيمش رقم بخورد، به او برچســب «ماندن به هر قيمت» ميزنند. در اين ورزش همه چيز به حال بســتگي دارد. او اهميتي نميدهد- يا بــه خاطر اينكه به قول منتقدانــش راه را گم كرده يا به اين دليل كه فكر ميكنــد بهترين گزينه براي باشــگاهي است كه به آن عشــق ميورزد- اما هر كسي جرات ندارد چنين ريسك بزرگي بكند.

تابستان حیاتي بارسلونا

توصيــف ســاده مربي جديد بارســلونا، ارنســتو والورده، واقع بيني و عملگرايي است حداقل نســبت به اســالفش و اينكه توانايي مذاكره با افرادی كه دور نوكمپ را گرفته اند، دارد. بعد از 15 ســال كار و در 53 ســالگي، فرصت كار در يك ابرباشگاه را به دست آورده و حتما لياقتش را داشــته. او قبل از اين هم مورد توجه بارســا قرار گرفته بود. حاال به آن نگرش عملگرايي نياز دارد.

بارســا مســائل زيادي براي حل كردن دارد، از آينده آندرس اينيستا گرفته تا تقويت خط مياني، تصميم گيري درباره اينكه سرخي روبرتو ميتواند در دفاع راست بازي كند و در نهايت قرارداد جديد ليونل مسي به كجا منجر ميشــود. همانقدر كه كار والورده در تمرين بارســلونا اهميت دارد بايد به بيرون زمين هم حواسش باشد.

سرنوشت دخئا در دستان مندز

رســانههاي انگليســي گزارش دادهاند منچســتريونايتد روي داويد دخئا 66 ميليون پوند 85( ميليون دالر) قيمت گذاشــته و اگر مثال رئــال مادريد او را بخواهد و در ازاي اين معامله قصد واگذاري آلوارو موراتا را داشــته باشــد و روي ايــن مهاجــم 55 ميليون دالر قيمت بگذارد، بايد 30 ميليون ديگر هم بدهد.

در نــگاه اول خيلــي منطقــي اســت. مبلغ خيلــي زيادي بــراي يــك دروازهبان اســت(جانلوييجي بوفون با 32 ميليون پوند در ســال 2001 همچنان ركورددار است) اما دخئا 26 ســال بيشــتر ندارد اگر بتوانيد يك دهه از او اســتفاده كنيد و فرمش افت نكند، معامله بــدي براي رئال نيســت. يونايتد هم پول خوبي گيرش ميآيد بــه اضافه موراتاي 24 ســاله كه ميتواند مهاجم اول يا دوم تيم باشد، كسي كه تجربه زيادي از ليگ قهرمانان دارد و در فرصتهاي ناچيز فصل اخير توانش را نشــان داده. دخئا اهل مادريد است و گفته ميشود در صحبت با ژوزه مورينيو ابراز عالقه كرده يك روز براي رئــال بازي كند. بنابراين همه چيز منطقي است، بله؟

آنچه كمتر منطقي به نظر ميرســد اين اســت كه مدير برنامههاي دخئا همان كسي اســت كه نماينده مورينيــو در مذاكرات هم هست. ژرژ مندز، ســوپرايجنت فوتبال كه در دو طرف مذاكرات قرار دارد. او بايد كاري كند كــه در پايان فصل نقل و انتقاالت تابســتاني همه راضي باشند: دخئا، مورينيو، رئال مادريد و منچستريونايتد.

مردم شــايد از قدرت ايجنتها شــوكه شــوند و حق هم دارند اما يادمان باشد تمام قدرت اين افراد از ديگران است. آنها را كساني احاطه كردهاند كه توانمندشــان ميكنند. اگر دوست نداريد، مندز را مقصر ندانيد. باشگاهها و بازيكناني را ســرزنش كنيد كه چنين تضاد منافعي را تحمل ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.