پهپه: با زيدان خداحافظي نكردم چون ميدانست كه من ميروم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پهپــه مدافع پرتغالــي رئال مادريد شــنبه شب بعد از بازي تيمش در فينال ليگ قهرمانــان اروپا به دوران حضورش در جمع كهكشــانيها پايــان داد و بعد از 10 ســال از اين تيم جدا شد، آن هم بدون آنكه مراســم خاصي براي وداع او ترتيب داده شود و او با زينالدين زيدان و شــاگردانش خداحافظي كنــد. پهپه 34 ســاله كه گفته ميشود چند باشگاه انگليسي، چيني و نيز پاريسنژرمن به دنبال او هستند، درباره شيوه جدايياش از رئال مادريد به راديو كادنا كوپه اسپانيا گفت: «قصد ندارم كســي را مقصر جلوه دهــم. كاري كه زيدان با رئــال مادريد انجام داد تماشايي است اما بعضي چيزها هســت كه نميتوانــم درك كنم. من با زيــدان و رئال مادريد خداحافظي نكردم چون آنها قبل از آنكه خودم مطلع شوم كه رفتني هستم، ميدانستند كه از اين تيم خواهم رفت.»

پهپه از ســال 2007 كــه از پورتو با قــراردادي 25/5 ميليــون پوندي به رئــال مادريد پيوســت 334 بازي براي كهكشــانيها انجام داد اما در اين فصل زير سايه رافائل واران و ناچو قرار گرفت و به اندازه فصول قبل نتوانست بهعنوان زوج سرخيو راموس در قلب خط دفاعي قرار بگيرد.

او كه قــراردادش با رئــال مادريد تابستان امســال به پايان ميرسد، ادامه داد: «كامال مشخص است كه من به كارم در رئال مادريد ادامــه نخواهم داد. يك مرحله تمام شــده است و از االن به بعد، مرحلهاي ديگر آغاز خواهد شد. پيشنهاد بيشتري به من شده است كه از انگليس هم بوده است.»

پهپه درباره اينكه چرا براي ماندن در رئال با اين تيم به توافق نرسيد هم گفت: «رئال به من قرارداد دو ســاله جديدي پيشــنهاد نداد. آنها فقط ميخواســتند يك ســال قراردادم را تمديد كنند پس با اين شرايط كامال طبيعي است كه من بــه كارم با اين تيم ادامــه نخواهم داد. هر كاري راهــي دارد و براي مذاكره هم راههايي وجــود دارد اما رئال مادريد در اين زمينه درست عمل نكرد. اين همان چيزي بود كه به من برخورد و به همين دليل ديگر نميخواهــم اينجا بمانم. در واقع من شــروع بــه جابهجايي كردهام. اكثر چيزهايي كه دارم در پرتغال اســت و اينجا در مادريد فقط يك خانه دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.