مورينيو: روبه رو شدن با رئال مادريد در سوپرجام اروپا مايه افتخار است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورينيــو مربــي پرتغالي تيم فوتبــال منچســتريونايتد ميگويــد از فرصتي كه براي رويارويي با تيم سابقش رئال مادريد به دســت آورده، خوشحال است.

منچســتريونايتد با فتح ليگ اروپا نه تنها ســهميه ليگ قهرمانــان اروپا را كســب و ناكاميهايش در فوتبال داخلي انگليس را جبران كرد، بلكه جواز حضور در سوپرجام اروپا را به دست آورد، جايي كه بايد با قهرمان ليگ قهرمانان اروپا كه امسال همچون سال گذشته رئال مادريد اســت روبهرو شــود و اين همان اتفاقي است كه مايه خرسندي آقاي خاص شده است.

بــه ايــن ترتيب ســرمربي ســابق كهكشــانيها فرصت خواهد داشــت كه بــراي اولين بار از زمان ترك ســانتياگو برنابئو در ماه ژوئن ســال ،2013 در يك بازي رسمي برابر رئال مادريد قرار بگيرد.

مورينيو در ليســبون به خبرنگاران گفت: «اين مايه افتخار اســت. هر تيمي كه ليــگ اروپا را ميبرد بايد احســاس افتحار كند كه فرصت بازي برابر بهترين تيم اروپا را به دست ميآورد كه قهرمان ليگ قهرمانان است.

مورينيو پيش از ســوپرجام اروپا كه 9 آگوســت 18( مرداد) برگزار ميشود، بايد تيمش را براي فصل جديد ليگ برتر آماده كند و چند بازي دوســتانه فرصت خوبي براي انجام اين كار است.

آقاي خاص افزود: فصل بعد در ليگ قهرمانان بــازي خواهيم كــرد كه براي بســياري از بازيكنان مــا تجربه جديدي خواهد بــود. اردوي پيش فصل ما جالب خواهــد بــود، جايي كه بايــد بازيهاي دوستانهاي برابر بارسلونا و منچسترسيتي انجــام دهيم و بعد از آنها در ســوپرجام بازي خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.