اتهام جديد براي رييس سابق بارسلونا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ساندرو روسل، رييس سابق بارسلونا با اين اتهام مواجه اســت كه از قرارداد حامي مالي قطر و بارســلونا، سودي به جيب زده است. قطر در سالهاي گذشته حامي مالي بارســا بوده و نامش روي پيراهن اين تيم قرار گرفته است.

اكنون اين اتهام به روسل زده شده كه از اين قرارداد، كميسيون گرفته است. طبق اين قرارداد، بارســلونا 160 ميليون يورو از قطريها دريافت كرده بود.

روســل حدود دو هفته اســت كه در بازداشــت به ســر ميبرد و البته شنودها حاكي از آن است كه روسل با آنكه در سال 2014 از بارسلونا جدا شده اما هنوز برخي از تصميمات را او ميگيرد و با اعضاي هيات مديره در ارتباط است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.