دو بازيكن از بايرن ميروند؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بايرن مونيخ حاضر اســت داگالس كاستا و رناتو سانچس را بفروشد، البته اگر مبلغ مناسبي بابت آنها دريافت كند. روزنامه بيلد نوشته كه كارلو آنچلوتي و سران بايرن احتمال دارد براي اينكه جا براي خريدهاي جديد باز شود، كاستا و سانچس را بفروشند.

سون اولريش، دروازهبان دوم بايرن هم احتماال در تابســتان از اين تيم جدا خواهد شد. منچســتريونايتد و تاتنهام خبرهاي رســيده از آلمــان را بهدقت دنبال ميكننــد. يونايتد در تابســتان گذشته به دنبال خريد سانچس بود اما بايرن توانســت در رقابت براي خريد او موفق شــود. در آن هنگام ژوزه مورينيو هنوز مربي منچستريونايتد نشده بود.

بايــرن 28 ميليــون پونــد براي ســانچس به بنفيــكا پرداخــت اما در صورتي كه اين بازيكن 91ســاله در تيم ملي پرتغال و باشــگاه بايرن موفقيت به دســت بياورد، اين مبلغ تا 60 ميليون پوند افزايش پيدا ميكند.

بــه اين ترتيــب، بايــرن احتماال پيش از آنكه مجموع مبلغ پرداختياش به بنفيــكا به 60 ميليون پوند برســد، ســانچس را به فروش ميرســاند. او در بايرن نتوانســته جا بيفتد و مورينيو هم گفته كه دوست داشته او را بخرد: «من دير رســيدم. من در ماه مــه با يونايتد قــرارداد امضا كــردم و يك هفته پيش از آن هم مذاكرات را شــروع كرديم اما ديگر دير شده بود. اگر زودتر آمده بودم براي او ميجنگيدم.»

تاتنهام هم به دنبال كاســتا است. قيمت اين بــال حدود 30 ميليون پوند است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.