تورس به مكزيك ميرود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فرنانــدو تــورس، مهاجم اتلتيكــو مادريــد در آســتانه پيوســتن بــه تيــم كوئرتارو مكزيك اســت. قــرارداد اين بازيكن 33ســاله بهزودي تمام ميشــود و مذاكرات بــا او در مراحل بســيار پيشرفته است. گفته ميشود قرارداد او ممكن اســت در روزهاي آتــي امضا شــود، هرچند كه ضرباالجل انتقاالت در مكزيك 5 سپتامبر 14( شهريور) است.

كوئرتارو يك بار ديگر هم خبرساز شده بود. آنها در سال 2014 توانســتند رونالدينيو را به خدمت بگيرند.

اكنــون دو منبــع اعالم كردهاند كه قــرارداد تورس با اين باشــگاه دوساله خواهد بود و ايــن مهاجم ســابق ليورپول ســاالنه 5 ميليون دالر دريافت خواهد كرد.

باشــگاه كــروس آســول مكزيك هم بــه خريد او عالقه داشــت اما كوئرتارو توانســته توجــه تورس را جلــب كند و آرتورو ويانوئوا، رييس باشــگاه سه هفته است كه با تورس در مذاكره است.

تورس فصل گذشــته در 13 مسابقه در الليگا در تركيب ثابت اتلتيكــو به ميدان رفت و هشت گل هم زد. او در مجموع 31 بار براي اتلتيكو بازي كرد. خبر انتقال او در حالي منتشــر ميشود كه اعالم شده اتلتيكو در تابستان هم از خريد بازيكن جديد محروم خواهد بود و بايد تــا ژانويه 2018 صبــر كند تا بازيكن بخرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.