گرانترين مدافع دنيا در راه ليورپول

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ليورپول قصد دارد ويرجيل وندايك را خريداري كنــد. اين بازيكن ميخواهد زير نظر يورگن كلوپ بازي كند. آرسنال، چلسي و منچسترســيتي هم اوضاع اين بازيكن 52ســاله ســاوتهمپتون را دنبال ميكنند امــا ليورپول به دليل داشــتن كلوپ دســت باال را دارد. قيمت وندايك حدود 60 ميليون پونــد خواهد بود و در اين صــورت، او گرانتريــن مدافع تاريخ خواهد شــد. اين مبلــغ 10 ميليون پوند بيشــتر از مبلغي است كه منچسترسيتي براي خريد جان استونز به اورتون پرداخت كرد. ده درصد مبلــغ انتقال وندايك به سلتيك، باشگاه ســابق او ميرسد اما در هر حال ســاوتهمپتون سود فوقالعادهاي خواهــد كرد، چــرا كه او را در تابســتان 2015 بــا مبلغ تنهــا 11/5 ميليون پوند خريــد. مذاكــرات هنوز بيــن ليورپول و ساوتهمپتون بهصورت رسمي آغاز نشد و ساوتهمپتون همچنان اصرار دارد كه اين بازيكن فروشي نيست اما به نظر ميرسد كه موضع آنها بهزودي عوض خواهد شد. ليورپول دستمزد 081هزار پوند در هفته را به وندايك پيشــنهاد خواهد كرد. اين بازيكن از ژانويه كــه دچار مصدوميت از ناحيه رباط شد تاكنون بازي نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.