نترسندومديرعاملياستقاللرابهمنبدهند

جوادزرینچهعمیقااعتقادداردکهميتواندمدیرعاملخوبيبرايباشگاهاستقاللباشد.اوبيآنکهعملکردافتخاريرازیرسوالببردیاعلیهمدیرانسابقحرفيبزند-رویهاي که این روزها در باشگاه استقالل باب شده - ميکوشد خود را اصلحترین فرد براي نشستن روي صندلي مدیرعاملي باشگاه استقالل بداند.

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

گفته شــد که شــما در باشــگاه استقالل با آقاي زماني نشستي داشتید که در آن نشســت براي قبول مدیریت باشگاه استقالل ابراز تمایل کردید.

من هرگز به باشگاه استقالل نرفتم و اين خبرهايي كه مينويســند صحت ندارد. آخرين بار كه آقاي زماني را ديدم در مراسم يادبود منصورخان بود.

بحث مدیرعاملي شــما در باشگاه استقالل داغ شده. اگر این پست به شما پیشنهاد شود قبول ميکنید؟ اگر جرات اين كار را داشته باشند چرا كه نه؟! یعني مدیرعامل کردن کسي مثل شما جرات ميخواهد؟

بله، دقيقا. آقايان اگر نترسند و كسي مثــل من را كــه فوتبالي اســت و حمايت همه پيشكســوتها را پشــت ســر دارد به عنوان مديرعامل باشــگاه قبول كنند باشگاه استقالل روي روال عادي قرار ميگيرد. حتما كه نبايد مديرعامل باشگاه استقالل سياسي باشد. اســتقالل گرفتار روزمرگي شده و اگر افرادي مانند من مديرعامل شوند اتفاقات نو و تازهاي در اين باشگاه رخ ميدهد.

تصور کنید امروز به شــما اعتماد شــد و وزارت ورزش و جوانــان حکم مدیرعاملي باشگاه استقالل را به شما داد. درباره ادامه همکاري منصوریان با باشگاه استقالل چه تصمیمي ميگیرید؟

قطعــا اگر مــن مديرعامل باشــگاه استقالل شوم سعي ميكنم تعامل و همفكري نزديكي با پيشكسوتها داشته باشم. من در اين زمينه با بازيكنان قديمي باشگاه استقالل كه هر يك براي اين باشگاه زحمات بسياري كشيدهاند حرف زدهام. دوست دارم آنها را در تصميم گيريهاي كالن باشگاه شريك كنم. افرادي مثل علي جباري و شوري ميتوانند به استقالل كمكهاي بسياري كنند. مطمئنا بــا همفكري آنها درباره آينــده كادرفني به جمعبندي نهايي ميرسيم.

در این مدت که شایعه حضور شما بهعنوان مدیرعامل مطرح شده عدهاي نسبت به انتخاب شــما واکنش منفي نشان دادهاند.

مخالفان من بدانند كه اگر مديرعامل اســتقالل شــوم آنها را از باشــگاه استقالل بيــرون نميكنم. سياســت من اين اســت كــه در فضايــي كامال دوســتانه و با كمك پيشكســوتها تيم را اداره كنم. نميخواهم باشگاه را قلع و قمع كنم. برنامهاي هم براي افزایش توان مالي باشگاه دارید؟

از جنبههاي مالي حضور من نميتواند تغييري ايجاد كند چون منبع درآمد باشــگاه اســتقالل كامال مشخص است. اين را صادقانه گفتم تا دوســتان نگويند جــواد زرينچه دارد وعدههاي توخالي ميدهد. كاري كه ميكنم با ديگران تفاوتي ندارد اما شايد تنها فرق شيوه مديريتي من بهــره گرفتن از نظر قديميهاي باشگاه باشد. كساني كه به خوبي با فضاي اين باشگاه آشنا هستند. اميدوارم چنين اتفاقي رخ بدهد و به من اعتماد كنند.

شــما به مربي داخلي تمایل دارید یــا همانطور که گفته شــده فردي مثل فیلیکــس ماگات را بهعنوان ســرمربي جدید استقالل انتخاب ميکنید؟

حقيقــت اينكه اولويت من مربي ايراني اســت. اگر مديرعامل اســتقالل شــوم سعي ميكنم به منصوريان فرصت بدهم و او را كنار نميگذارم. علي با اســتقالل قرارداد دارد و از طرفي با فضاي تيم آشــنا است و تجربه بسيار خوبي در فصل شــانزدهم به دست آورده. فكر ميكنــم فرصت دادن دوباره بــه او نميتواند تصميم غلطي باشد.

اما منصوریان نتایج پرفراز و نشیبي با اســتقالل گرفته. نه ميتوان گفت او ناموفق بوده و نه موفق. استقالل یك روز پرسپولیس را با همه ستارههایش ميبرد و یك روز ميرود بــه العین ميبازد. آن هم باختي که تاریخ باشگاه استقالل در بازيهاي بینالمللي هرگز به یاد نداشته.

ببينيد اســتقالل نياز بــه تقويت دارد. بازيكنانــي مثــل منتظري، جبــاري و حتي جباروف بــه كار اســتقالل ميآينــد. تصور ميكنــم اگر اين بازيكنان به اســتقالل اضافه شوند فصل بعد نتايج بهتري به دست ميآيد. البته نتيجهگيري مربيان تضميني نيســت و ممكن است هر اتفاقي رخ دهد اما پيش بيني من اين است كه اســتقالل با يكسري بازيكن جوان ميتواند آينــده بهتري را براي خودش رقم بزند.

درباره باخت به العین حرفي نزدید. ميخواهیــم بهعنوان یك اســتقاللي قدیمي احساس تان را از آن باخت بیان کنید.

بي تعارف بگويم كه از آن باخت خيلي ناراحتم. 20 سال پيش استقالل العيني كه از تيــم كنوني قويتر بود را راحت ميبرد؛ تيمي كه به مراتــب از تيم فعلي بهتــر بود. من به هواداران استقالل حق ميدهم ناراحت باشند. آنها خون دل خوردهاند. استقالل نبايد در يك بازي بينالمللي اينطور ميباخت و وجهه خود را تخريب ميكرد. از وقتي اســتقالل شش تا خــورده مردم در كوچــه و خيابان به من تكه مياندازند. با اين حال شخصا صبوري ميكنم و چيــزي نميگويم. اعتقاد دارم كه گذشــت زمان همه چيز را درست ميكند. معموال پس از چنین نتایجي گروهي استعفا ميدهند و ميروند.

اينها هم هست اما از طرفي بايد بگويم كه چنين نتايجــي در فوتبال رخ ميدهد. به نظر من ديگر نبايد درباره آن شكســت حرفي زد. درســت اســت كه هضم چنين شكستي دشــوار اســت اما اگــر بخواهيم به گذشــته برگرديم مشكالت بيشتر ميشود. بايد نگاهي رو به جلو داشته باشيم.

آقایان اگر نترسند و کسي مثل من را که فوتبالي است و حمایت همه پیشکسوتها را پشت سر دارد به عنوان مدیرعامل باشگاه قبول کنند باشگاه استقالل روي روال عادي قرار ميگیرد. حتما که نباید مدیرعامل باشگاه استقالل سیاسي باشد. استقالل گرفتار روزمرگي شده و اگر افرادي مانند من مدیرعامل شوند اتفاقات نو و تازهاي در این باشگاه رخ ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.