افشاگری بزرگ: درآمد استقالل 50 میلیارد در 2 فصل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

باشگاه اســتقالل طبق گزارش مستندی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده در دو فصل اخیر مبلغ قابل توجه 6 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. در این گزارش حتی به پیش خور شدن 6 میلیارد از اعتبارات مالی فصل بعد هم اشــاره شده. حال چطور مدیرعامل باشگاه استقالل مدام از مشکالت مالی، بدهیهای مدیران پیشین و فقدان بودجه و پول کافی دراین باشگاه حرف میزند؟

*** باشــگاه اســتقالل كه همواره از مشــكالت مالی گاليه كرده در حالی میكوشــد با حفظ اين وضعيت خود را سرشــار از مشكالت مالی جلوه دهد كــه عالوه بر يك حامی مالی اصلی، حاميان مالــی ديگری نيز دارد. همين مشــكالت مالی بهانهای شــد برای مديرعامل اين باشگاه تا مدعی شوند كه به دليل نداشــتن بودجه كافی نتوانستند پول عــادل شــيحی را بدهند اما همين سياســت بحثبرانگيز زمينهســاز محروميت آنها از نقل و انتقاالت زمســتانی شــد تا آبیهــا از جذب بازيكنان باتجربه محروم شــوند. در عين حال پيگيریها نشــان میدهد استقالل در دو سال اخير پول كمی از اسپانســر و البته ساير منابع دريافت نكرده است.

پيگيریهــای خبرگزاری تســنيم در اين راستا نشان میدهد حامی مالی اصلی استقالل (وابسته به يك اپراتور تلفن همراه) در دو سال اخير بيش از 35 ميليارد تومان به اين باشــگاه داده اســت. اســتقالل البته اسپانســرهای ديگری هم روی پيراهنش داشــت و پولی هم بابت تبليغات محيطی، بليتفروشــی و حق پخش تلويزيونی دريافت كرده اســت، با اين شرايط و در دو سال گذشته مجموع دريافتی باشگاه استقالل از اسپانسرها و همچنين ديگر منابع، به بيش از 50 ميليارد تومان میرسد.

از طرف ديگر باشــگاه اســتقالل اعالم كــرده كه مبلغ قــرارداد چند بازيكنش در فصل گذشــته بيشتر از يك ميليارد و ساير نفرات كمتر از 700 و 500 ميليون بوده اســت (اگرچه برخی بازيكنان بندهايی در قرارداد خود دارند كه مبلغ قراردادشــان را بيشــتر میكند). اگر حرف باشگاه استقالل درســت باشد بايد گفت كه آنها میتوانستند با توجه به مبلغی كه از حاميان مالی دريافت كردهاند، بخش قابل توجهی از مشــكالت مالی را برطرف كنند يا حداقل پول عادل شيحی را پرداخت میكردند تا استقالل در جذب روزبه چشــمی، آندرانيك تيموريان و سرور جباروف - بازيكنان مدنظر منصوريان در نيم فصل ليگ شــانزدهم - ناكام نماند و از نقل و انتقاالت محروم نشود تا ايضا بعد از بازی با العين منصوريان صراحتا از نداشــتن بازيكنان با تجربه گاليه نكند. اما بیمســووليتیهای مديريتی در باشگاه استقالل كار را به اين نقطه رساند كه اين باشگاه بیجهت از نقل و انتقاالت نيم فصل محروم شود.

نكته قابل توجه اما اين است كه استقاللیها بيش از 6 ميليارد تومان از رقم درآمدهای فصل بعدشــان را از حامی مالی اصلی خود گرفته و در واقع «پيشخــور» كردهاند تا بتوانند پول بازيكنــان را بدهند، در واقع مبلغی كه قرار است هفته آينده به بازيكنان استقالل داده شود (از طريق چكهايی كه پيش از اين داده شــده بود) از همين پول فصل آينده پرداخت میشــود، به اين صورت چه مســووالن كنونی در استقالل بمانند و چه بروند، بيش از 6 ميليارد تومان از بودجه فصل آينده «پيشخور» شده است.

نكته قابل توجه اينجا اســت كه ديروز يكــی از روزنامهها درباره پيش خورشدن بودجه فصل بعد در پرســپوليس هم گزارشی نوشته بود كه عينا گفته شــده همين مبلغ را باشگاه پرســپوليس از فصل آينده خود برداشته است.

اگرچه باشــگاه اســتقالل اعالم كــرده 2-3 ميليارد پــول بابت بدهی بازيكنان خارجی پرداخت كرده اما بايد اين پرســش بزرگ را مقابل مديران اين باشــگاه قرار داد كه بيش از 50 ميليارد تومانی كه در دو فصل از طرق مختلف رسيده چگونه هزينه شده و چرا استقالل با وجود اين درآمد بزرگ، دچار مشكالت زيادی شده است؟

ســوال ديگر اينكه؛ با پيشخور كردن بيــش از 6 ميليارد از پول فصل آينــده چگونه میتوان پول فصل آينده را مديريت كرد؟ آيا به راســتی اين همــان وعدههای اقتصادی بود كه چهار ســال پيش اميررضا خادم، نماينده تاماالختيــار وزير ورزش و جوانــان میداد؟ اين اســت مديريت هزينه در ســالی كه بزرگان بارها ســفارش كردهاند بايد اقتصاد مقاومتی برقرار باشد نه هزينهتراشی؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.