فرشید باقري ميماند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هرچنــد منصوريان هنوز ليســت بازيكنان مازاد خود را در اختيار باشگاه قرار نداده اما گفته ميشود او به باشگاه اعالم كرده اســت كه هــر 4 هافبك دفاعي تيم خود را ميخواهد. شــنيده ميشود منصوريان اميد ابراهيمي، اميد نورافكن و فرشيد باقري را ميخواهد و قرار است با شروع فصل نقل و انتقاالت روزبه چشــمي هم به جمــع بازيكنان استقالل اضافه شــود كه اين موضوع تعداد هافبك دفاعيهاي استقالل را به عدد 4 ميرساند.

با اين شــرايط بايد شاهد جنگي تمام عيــار براي فصل بعد در پســت هافبك دفاعي اســتقالل باشيم چراكه در هر بــازي بايد حداقــل دو بازيكن روي نيمكت بنشــينند، بازيكناني كه هر كدام مدعي قرار گرفتن در تركيب اصلي هستند و به طور قطع نميتوانند بــه ســادگي ايــن موضــوع را هضم كنند. البته به نظر ميرســد در ميان هافبكهاي دفاعي اســتقالل فرشــيد باقري چندان تمايلــي به ماندن ندارد اما منصوريــان نميخواهد اين بازيكن را از دســت بدهد و بارها با جدايي او مخالفت كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.