اعتراض هواداران استقالل به منصوريان و لیدرهايش

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هواداران استقالل روز گذشته مقابل وزارت ورزش و جوانان حاضر شدند. وقتي تعداد آنها مقابل در وزارتخانه زياد شــد، مامــوران پليس هم به آنجــا رفتند و در محل مســتقر شــدند. هواداران معترض كه بــه نتيجه گيــري اســتقالل و نحوه برخوردهــاي منصوريان گاليه داشــتند در اين ارتبــاط گفتند: «نــوع برخورد و صحبتهاي منصوريان بــا هواداران اصال خوب نيســت. كجاي دنيا سرمربي با ليدر به مســافرت ميرود، با او گرم ميگيرد و يا در محــل تمرين با او غــذا ميخورد؟ دوره مديريت افشــارزاده و افتخاري اصال خوب نبود. تيم رقيب ما (پرسپوليس) هم بازيكــن گرفت، هم جــام گرفت و هم در آسيا به مرحله يكچهارم نهايي رسيد اما ما با آن افتضاح باختيم. استقالل بازيكنان بزرگ ميخواهد نــه بازيكنان بيكيفيت نفت كه هيچكدام كارايي الزم را نداشتند. بيانيه منصوريــان اصال جالب نبود و ما از دست او شاكي هستيم. فوتبال ما مافيايي شــده، ما از وزير ميخواهيم كه عدالت را رعايت كند. پرسپوليس همه چيزش براي ســال آينده مشخص اســت اما نه تكليف مديريت استقالل مشخص است نه تكليف بازيكنان و كادر فني.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.