بيكزاده: ميخواستم از تراكتورسازي به تيم ملي برگردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مدافــع- هافبــك فصــل گذشــته صبــا و تراكتورســازي مدعــي است كه اگر بازيكن آزاد باشد كارش براي بازي در ليگ برتر آسانتر خواهد شــد. هاشــم بيكزاده ميگويــد: «هنوز چيزي مشخص نيست. قبال هم گفتم كــه نميدانم براي فصل آينــده بازيكن آزاد محسوب ميشوم يا اينكه سهميه ليگ برتري به حساب ميآيم. البته شــنيدهام كه بازيكن آزاد محسوب ميشــوم، چون قراردادهايي كه تراكتورســازي در نيمفصل بــا بازيكنان امضا كرد، اعتبار نداشــته است. من اگر بازيكن آزاد باشــم كارم براي فصل آينده راحتتر خواهد بود و ايــن موضوع ميتواند به من كمك كند. من يكي دو پيشنهاد دارم و مذاكراتي را انجام دادهام. اميدوارم كه درنهايت يك اتفاق خوب برايــم رخ دهد. واقعا در فصل گذشــته خيلي ســختي كشــيدم و اين فصل براي من به بدترين شكل تمام شــد. من به تراكتورسازي آمدم تا به تيم ملي برســم و با اين تيــم قهرمانــي را تجربه كنم اما متأسفانه اتفاقاتي افتاد كه تراكتورســازي و چند بازيكن ضرر كردند.»

بيــكزاده هــم ادعا ميكند كه بخش زيادي از مطالباتــش را دريافت نكــرده و در قياس بازيكنــان ايرانــي و خارجي شــاغل در ليگ اينطــور ميگويــد: «من 70 درصــد از پول قراردادم را از تراكتورســازي دريافت نكردهام و اميــدوارم حداقل اين پــول را بگيرم. من از باشگاه اســتقالل هم طلب دارم. متأسفانه در فوتبال ايــران بازيكنان ايراني مدام بايد دنبال طلبهاي خود باشــند امــا بازيكنان خارجي خيلــي راحت شــكايت كرده و پولشــان را دريافت ميكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.