مجتبي حسيني: االهلي از هر نظر بهتر از الهالل است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سيدمجتبي حسيني سرمربي پيشين تيم فوتبال ذوبآهن كه در مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا با تيم االهلــي امارات بازي كرده بود درباره رويارويي اين تيم با پرســپوليس در مرحلــه يك چهارم نهايي ميگويد: «به عقيده من پرسپوليس كار بسيار سختي مقابــل االهلي پيش رو دارد، چرا كــه اين تيم از هر نظر از الهالل ديگر تيم عربســتاني كه پرسپوليس با آن همگروه بود، بهتر اســت. االهلــي از اين نظر تيم با كيفيتتري نســبت به الهالل اســت كه در تمامي خطوط و مخصوصا خط دفاع بســيار قدرتمند است. پرســپوليس در بازي بــا الهالل در هــر دو بازي از حريفــش برتر بود اما االهلي تيمي اســت كه خيلي سخت به حريفش موقعيت گل ميدهد و مقابل چنين تيمي بايد از كوچكترين موقعيت گل ساخت.»

او دربــاره بازيكنــان خارجي االهلــي ميگويد: «اتفاقــا االهلي بر خــالف ديگر تيمهــاي عربي به بازيكنان خارجي خود وابســته نيســت بلكه از نظر تيمي با كيفيت و منســجم است. البته هافبك يوناني اين تيم بازيكن بســيار توانمندي است. عمر السوما، مهاجم ســوريهاي اين تيم هم بازيكني شاخص است. االهلي يــك بازيكن عراقي هم دارد كه او نيز كيفيت بااليي دارد. در كل االهلي از نظر انسجام و كار تيمي خطرناك اســت تا اينكه بخواهد بــه بازيكن خاصي وابسته باشد.»

او البته پرسپوليس را هم همسطح تيم عربستاني ميداند. «اين توصيه را كردم تا مبادا پرســپوليس در زمان رويارويی با االهلي غافلگير شــود. به عقيده من پرســپوليس و االهلي در يك ســطح هستند و بازي پاياپايي را شاهد خواهيم بود هر چند كه اين بازي سه ماه ديگر برگزار خواهد شد و در آن مقطع شرايط دو تيم نسبت به االن فرق زيادي خواهد كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.