ناظمالشريعه: نميدانم سمت صانعي چیست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در حالي كه از مدتها قبل اردويي را براي تيم ملي در ماه مبارك رمضان تدارك ديده بودند و انتظار هم ميرفت با مشخص بودن اين ايام و زمان شروع ليگ برنامه مدوني را در دستوركار قرار دهند حاال ســرمربي تيم ملي فوتسال دليل برگزار نشــدن اردوي اين تيم در ماه رمضان را شــروع ليگ برتر و قرار داشــتن بازيكنان در اختيار باشگاهها عنوان كرد.

محمــد ناظمالشــريعه دراين باره ميگويد: «به دليــل اينكه ليگ ما در در اواخر ماه رمضان شــروع ميشــود و بازيكنــان بايد در اختيار باشــگاهها قــرار ميگرفتند، نتوانســتيم اين اردو را برگــزار كنيم. فعــال ترجيح داديم بازيكنــان در اختيــار باشــگاهها قرار بگيرند تا در زمان نزديك به مســابقات اردوهاي ســه روزهاي را برگزار كنيم.» البتــه اردو برگزار ميشــود اما مكان آن تغييــر خواهد كرد. ناظم الشــريعه ميگويد: «به احتمال فراوان اين اردوها در تهران برگزار خواهد شد.»

ســرمربي تيم ملي فوتسال درباره برگــزاري ديدارهــاي تداركاتــي قبل از آغــاز مســابقات آســيايي اين طور ميگويــد: «تا جايي كه اطــالع دارم، مســووالن در حال پيگيري چند بازي تداركاتي خيلي خوب هستند كه يكي از آنها قزاقســتان و ديگري اســلووني است. قرار است يك ديدار قبل از جام ملتهاي آسيا برگزار شود و ديگري هم قبل از مسابقات داخل سالن.»

علــي صانعــي ســرمربي تيم زير بيست ســال كه چندي پيش قهرمان آســيا شــدند دوباره به كادر فني تيم بزرگساالن اضافه شــده و نكته جالب اينكه ســرمربي تيم ملي هنوز پســت جديدي را برايش معرفي نكرده اســت. ناظمالشــريعه اين خبر را تاييد و همه چيــز را به برگــزاري جلســه موكول ميكنــد. او ميگويــد: «صانعــي به كادرفني اضافه شــده اما فعال نميدانم سمت او چيست و بايد در جلسهاي اين موضوع را بررسي كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.