افضل: سهمیه لیگ برتري گیتي پسند پر شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عليرضــا افضــل ســرمربي تيم فوتسال گيتي پســند اصفهان درباره وضعيت تيمش ميگويد: «خدا را شكر بازيكنان روز به روز بهتر ميشــوند و عملكرد بســيار خوبي از خود نشــان ميدهند. هيچ مشــكلي نداريم و همه چيز خوب اســت. پس از پشــت سر گذاشتن اردوي شهركرد، اين هفته در اصفهان تمرين ميكنيم و خود را براي حضور در ليگ برتر و جام باشگاههاي آسيا آماده خواهيم كرد.»

او درباره جــذب بازيكنان جديد ليگ برتري و پر شــدن سهميه ليگ برتري تيمش ايــن طور ميگويد: «به دنبال جذب بازيكنــان خوب خارجي هســتيم تــا بتوانند مشــكالت ما را برطرف كنند.

تالش ميكنيم بازيكنان جديدي بــه ايــران بياوريم، چــون دو بازيكن برزيلي كه با آنها در مس سونگون كار كردم، ســهميه ليگ برتري محسوب ميشــوند. ايــن در حالي اســت كه ســهميه بازيكنان ليگ برتري ما تمام شده است.»

اين تيم با نمايندگان چين و ژاپن در جام باشگاههاي آسيا همگروه شده اســت: «همانطور كــه پيشتر گفتم، براي تيمي كــه بخواهد مقام قهرماني مسابقات را كســب كند، تفاوتي ندارد كه با چه تيمهايي همگروه شود. مهم اين است كه تيم تالش كند تا به هدف خود برسد.»

افضــل همگروهــي بــا تيمهاي قدرتمنــد را در مرحلــه گروهي بهتر ميدانــد و براي آن داليلــي هم دارد. «اگر گيتي پســند با تيمهاي ضعيفي همگروه شود، بايد در مراحل بعدي با تيمهاي قدرتمند روبهرو شود و تفاوتي بــا همگروهي با تيمهــاي قوي ندارد. بايد گامهاي محكمي از همان ابتداي مسابقات برداريم و تا فينال و قهرماني بازيها نيز جلو برويم. تالش ميكنيم پرچم ايران را در پايان اين مســابقات به اهتزاز درآوريم و ســربلندي را براي كشورمان به ارمغان بياوريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.