مشتريان خريد امتیاز دبیري تبريز مشخص شدند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در حالي كــه خيليها بر اين باور بودنــد كه مســووالن باشــگاه دبيري در نهايــت از فروش امتياز تيم شــان منصرف شده و در ليگ حاضر ميشوند اما آنها بر ســر مواضعشان ايستادند و حاال بــا خريداراني هــم وارد مذاكره شــدهاند. به نظر ميرسد طی روزهاي آينده مذاكرات شــان نهايــي و امتياز باشگاه واگذار شود.

در حال حاضر 2 شركت صنعتي كه خريدار امتياز اين باشگاه هستند با مســووالن باشگاه دبيري گفتوگوهاي اوليه را انجام دادهاند.

بر همين اســاس آنها براي اينكه بازيكنان خيال شــان براي انتخاب تيم فصل آينده راحت باشد با همه بازيكنان تسويه حساب كردهاند.

آنها انحالل تيم فوتسال اين باشگاه را به صورت رســمي در جلســه با تاج اعالم كردند و بعد از صدور رضايتنامه بازيكنان شــاخص تيم، روز گذشته نيز رضايتنامــه بازيكنان باقيمانده را صادر كردند.

پيش از اين، فرهــاد فخيم، جواد اصغري مقدم، عليرضا عسگري كهن و حميد احمدي رضايتنامه گرفته بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.