استقالل خوزستان در مزايده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشگاه استقالل خوزستان مدتهاست مثل بيماري ميماند كه درمانش را پيــدا نكرده. اين تيم بعد از قهرمانــي در ليگ پانزدهم ديگر روي خوش به خــود نديده. آبيهاي خوزســتاني با وجود اينكه قهرمان شــدند اما در ليگ شــانزدهم با بيتوجهي عجيبي مواجه شدند. به صورتي كه بازيكنان تيم بارها تصميم به رفتن از اين تيم گرفتند. به هر صورت بازيكنان با وساطت سيروس پورموسوي سرمربي استقالل خوزستان و البته تالشهاي استاندار ماندند و با ناراحتــي كار خود را تا پايان ليگ ادامه دادند. ليگ برتر و البته ليگ قهرمانان آســيا كه تمام شــد، باز هم مثل قبل هيچ خبري از مسووالن باشگاه نشد كه نشــد. نه پولي به بازيكنان دادند و نه حتي صحبتي در اين باره داشــتند. اين وضعيت ادامه داشــت كه خبر رسيد باشــگاه استقالل خوزستان قرار است به خرمشــهر منتقل شــود. خيليها با اين مســاله موافق بودند اما بازيكناني كه قرارداد دارند مخالفت كردند.

با اين شرايط و البته مخالفت يكسري ديگر از مسووالن، باشگاه استقالل خوزســتان به مزايده گذاشته شد. مزايده براي فروش، آن هم فقط به مبلغ 13 ميليارد تومان. خريداران قرار اســت تا ساعت 14 دوشنبه 25 خرداد پاكتهاي خود را به باشگاه ارسال كنند تا سهشــنبه در همين ســاعت باز شوند. نكته جالب اين اســت كه تمام بدهيهاي تيم را قرار است فروشنده باشگاه بدهد. يعني اينكه ظاهرا قرار اســت از 13 ميلياردي كه براي قيمت پايه مزايده اعالم شــده، حدود 5 ميليارد تومان به طلب بازيكنان و كادرفني اختصاص پيدا كند.

پيــش از اين هــم يك بار بحــث مزايده باشگاه استقالل خوزســتان مطرح شده بود اما ظاهرا خريداري براي آن پيدا نشــد. حاال هم اين مساله در نظر گرفته شده تا بلكه اين بار شانس فروش پيدا كند. اگر استقالل خوزستان مثل قبل مشتري پيدا نكند مشــكالتش ادامه خواهد يافت. با اين شــرايطي كه تيم پيدا كرده بعيد نيســت مشتري خوبي پيدا نشود چون اكثر بازيكنان استقالل خوزستان از تيم جدا شــدند كه اين مســاله ميتواند به تيم ضربه بزند اما اگر مشتري داشته باشد احتماال مالك جديد ميتواند تيم را به شهر ديگري ببرد (البته در استان خوزستان). اين مســاله هم بدون شك با مخالفت يكسري از بازيكنان مواجه خواهد شــد. به اين ترتيب به نظر ميرسد استقالل خوزستان در فصل هفدهم شــرايطي به مراتب سختتر خواهد داشــت. مگر اينكه اتفاق ديگري بيفتــد. حاال بايد ديد تا سهشــنبه آينده چه اتفاقــي ميافتد و آيا اين تيم به فروش ميرسد يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.