طالقاني: استقالل خوزستان نبايد فروخته شود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كاظم طالقاني رييس هيات فوتبال اســتان خوزســتان ميگويد مســووالن اين اســتان به دنبال حامي مالي براي استقالل خوزستان هستند تا جلوي منحل شــدن اين تيم را بگيرند. طالقاني در رابطه با آگهي مزايده باشگاه استقالل خوزستان براي فروش اين تيم با قيمت پايه 13 ميليارد تومان ميگويد: «مســووالن گروه ملي (مالك باشگاه اســتقالل خوزســتان) اين را بدانند كه تيم را نميتوانند در خارج از استان به فروش برسانند. ضمن اينكه بعيد ميدانم كسي با اين قيمت تيم را بخرد و بهترين راه اين است تيم را به كسي بدهند و ديگر خرج نكنند. گروه ملي حتي اگر مبلغ قراردادهاي ســابق را هم بدهد و تيم را واگذار كند، باز هم سود خواهد كرد.»

طالقانــي درباره اينكه گويا مســووالن اســتانداري بــا توجه به كمكهاي مالي كه به اســتقالل خوزستان كردهاند به دنبال حفظ تيم در اســتان هســتند و شــايد تيم را در اختيار بگيرند، ادامه ميدهد: «نميدانم ميزان كمكها چقدر بوده اما مســووالن اســتان به دنبال اين هســتند بــراي تيم حامي مالي بگيرند. در حــال حاضر اداره كل ورزش و جوانان اســتان ميخواهد متولي اين كار شــود و حامي مالي براي اســتقالل خوزستان جذب كند تا تيم حفظ شود.» رييس هيات فوتبال استان خوزستان درباره اينكه راه واگذاري قانوني انجام مزايده اســت و آيا ميتوان استقالل خوزســتان را بدون مزايده واگذار كرد، ميگويد: «بله، مزايده بايد برگزار شــود اما اين مزايده بايد در اســتان باشــد. ممكن است زمان از دست برود و تيمي بسته نشود كه در اين صورت تيم منحل خواهد شــود و فدراســيون ميتواند تيم ديگري را جايگزين اســتقالل خوزستان كند. به همين دليل براي اينكه زمان از دســت نرود، گروه ملي بايد دنبال اين باشد كه ديگر براي تيم هزينه نكند نه اينكه به دنبال به دست آوردن پول از فروش آن باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.