ابراهیمي: در هر شرايط كنار تراكتور بودم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد ابراهيمي يكي از بازيكناني اســت كه در پايان ليگ شــانزدهم از شرايط باشــگاه تراكتورسازي گاليه داشت و صحبتهايش پس از بازي با نفت تهران اين مهم را نشــان داد. ابراهيمي در اين روزهاي حســاس كه هواداران به شــدت نگران آينده تيمشان هستند، پيام عجيبي در صفحه شخصياش گذاشته. او در اين پيام خطاب به هواداران تراكتور آورده: «از اينكه در اين مدت نگران قرارداد من و بقيه بازيكنان هستيد ممنونم و به اخباری كه در بعضی سايتها و خبرگزاریها در مورد من زده و نوشــته ميشــود توجه نكنيد. من همه جوره با باشگاه در اين شرايط سخت همراه بودم و حتی بخشی از قراردادم را بخشــيدم و طلبی كه داشتم هم قســط بندی كردم. حتی آقای آجورلو و همكارانشان و يحيي گلمحمدی در جريان هســتند كه به هيچكدام از پيشنهادهايم فكر نكردم. پس من منتظر جواب باشگاه هستم تا امروز يا فردا تكليفم مشخص شود. در غير اين صورت من ديگر مقصر نيستم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.