ايرانپوريان منتظر تماس باشگاه تراكتور

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در شرايط فعلي و در حالي كه تراكتورسازان از لحاظ مديريتي روزهاي بسيار سختي را تجربه ميكنند، ترديدي وجود ندارد كه بازيكني چون محمد ايرانپوريان در صورت توافق نكردن براي تمديد قرارداد با تراكتورسازي به راحتي ميتواند با يك تيم خوب ديگر قرارداد ببند و از دو طرف ماجرا اين تراكتورسازان خواهند بود كه ضربه خواهند خورد چراكه محروميت از حضور در بازار نقل و انتقاالت تابســتاني دســت آنها را از خريد بازيكن جديد كوتاه كرده. در همين حال گفته ميشــود ايرانپوريان به مســووالن باشگاه تراكتورســازي اعالم كرده كه براي مذاكره جهت تمديد قرارداد ابتدا بايد تكليف مطالبات فصلهاي قبلش روشن شود. البته اين بازيكن چكهايی از باشگاه دريافت كرده كه هنوز پاس نشده. ضمن اينكه ايرانپوريان در انتظار تماس مسووالن باشگاه براي ادامه مذاكرات است اما هنوز تماسي با اين مدافع برقرار نشده. ايرانپوريان در صورتي كه تراكتوريها تا هفته آينده نتوانند رضايتش را جلب كنند با استقالل وارد مذاكره خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.